1609 Osnove ekonomije

1609 Osnove ekonomije

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študent reši osnovne ekonomske probleme in poišče tudi različne načini njihovega reševanja
 • študent poišče ključne elemente tržnih struktur in regulacije v razvitih državah in v slovenskih razmerah
 • študent analizira osnovne ekonomske probleme z narodnogospodarskega vidika
 • študent razčleni temeljne elemente v gospodarskem procesu, proizvodnji, delitvi, menjavi in potrošnji
 • študent poišče podobnosti in razlike med delovanje narodnega gospodarstva Slovenije in tujih narodnih gospodarstev, s poudarkom na Evropski uniji

Kompetence

 • študent bo sposoben razumevanja ekonomske problematike družbe in posameznika
 • študent bo razumel delovanje blagovnega gospodarstva, teorijo produkcije, vlogo države, razdelitev ustvarjenega dohodka ter ekonomske probleme sodobnih gospodarstev
 • študent bo sposoben povezovanja in prenašati pridobljeno znanje v prakso
 • študent bo sposoben razložiti in primerjati dogajanja na področju ekonomskih in poslovnih ved
 • študent je sposoben uporabljati in prenašati pridobljena znanja ekonomije na sodelavce ter načrtovati in izvajati lastna poglobljena raziskovanja

2. Vsebina predmeta

 • Ekonomska znanost
 • Ekonomski problem družbe in posameznika
 • Tržni mehanizem (povpraševanje in ponudba)
 • Monopol in oligopol
 • Modeli tržne strukture v praksi
 • Podjetništvo
 • Makroekonomija
 • Bruto domači proizvod
 • Zaposlenost in inflacija
 • Zunanjetrgovinska politika
 • Tečajna politika in plačilna bilanca
 • Denarna in fiskalna politika

3. Temeljna literatura in viri

 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka, HROVATIN, Nevenka (2007). Temelji ekonomije. FU, Ljubljana, 304 str.
 • ARISTOVNIK, Aleksander et al. (2007). Temelji ekonomije – vprašanja in primeri z rešitvami. I. del. FU, Ljubljana, 175 str.
 • ARISTOVNIK, Aleksander et al. (2012). Temelji ekonomije – vprašanja in primeri z rešitvami. II. del. FU, Ljubljana, 88 str.
 • SAMUELSON, P.A., NORDHAUS W.D. (2009). Economics. 19. izdaja. McGraw-Hill, New York, 150 str. (izbrana poglavja)

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študent je sposoben razumeti osnovne ekonomske probleme in zakonitosti ter jih povezovati z drugimi predmeti in s področjem javnega sektorja. Sposoben je obravnavati določeno ekonomsko vprašanje oz. problem, ga strokovno obdelati ter ugotovitve posredovati drugim.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • raziskovalno delo

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni izpit in/ali ustni izpit, ki se lahko opravi z dvema kolokvijema  (pogoj: pozitivna ocena izpita / obeh kolokvijev) (100 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah