1607 Upravno pravo in javna uprava

1607 Upravno pravo in javna uprava

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Mirko Pečarič

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • Študent razlikuje med osnovami splošnega in posebnega dela upravnega prava in njihovimi temeljnimi instituti v povezavi z javno upravo
 • Študent zna reševati vprašanja, povezana z nastankom in uporabo upravnopravnih norm pri urejanju upravnopravnih razmerij na abstraktni in konkretni ravni
 • Študent prepozna vprašanja, ki so pomembna za pravno pravilno in zakonito delo uprave na državni in lokalni ravni

Kompetence

 • Študent lahko strokovno izraža svoja mnenja glede vsakdanjih zadev in ravnanj s področja upravnega prava, upravnih institucij in splošne javne uprave
 • Študent obvladuje temeljne zakonitosti in tehnike upravnopravnega delovanja uprave v razmerju do ravnanj brez neposrednega pravnega učinka
 • Student je sposoben pridobivanja informacij za oblikovanje potrebnih normativnih rešitev
 • Student je sposoben ovrednotiti podatke s področja upravnega prava v luči družbenih, strokovnih in etičnih vidikov

2. Vsebina predmeta

 • Upravno pravo in z njim povezani pojmi (upravna znanost, uprava, upravljanje)
 • Upravno pravo kot pravna disciplina (predmet upravnega prava; razmerje upravnega prava do drugih pravnih panog)
 • Razvoj vede o upravi in nastanek upravnega prava
 • Upravnopravno razmerje, norme in upravnopravni akti (pojem in vrste norm, aktov državne oblasti, ločevanje od političnih aktov države)
 • Odvisnost in skladnost pravnih norm in pravnih aktov ter vrste in posledice neskladnosti
 • Izjeme od načela zakonitosti
 • Upravni posegi države v človekove pravice in temeljne svoboščine
 • Odgovornost za škodo, ki nastane v zvezi z upravno dejavnostjo države
 • Lastnina in upravno pravo
 • Transparentnost delovanja oblasti
 • Nadzor uprave
 • Modernizacija javne uprave v Sloveniji

3. Temeljna literatura in viri

 • Pečarič, M. Osnove splošnega upravnega prava. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2015.
 • Šturm, L: Omejitev oblasti, Nova revija, Ljubljana, 1998, str. 33−53, 149−245.
 • Craig, P. Administrative Law, John Wiley & Sons, London, 1993, do str. 60.
 • Braibant, G. Administrativno pravo Francuske. Beograd: Službeni list SRJ; Podgorica: CID, 2002.
 • Materialni predpisi s področja javne uprave.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • je usposobljen za prepoznavanje in razumevanje splošnega in posebnega dela upravnega prava,
 • je zmožen razumeti pomembnost razmerja med posameznikom in državo (upravo)
 • zna pojasniti zakonitosti poseganja v pravice in obveznosti v razmerju do javnega interesa
 • je sposoben reševanja upravnih in drugih javnih zadev,
 • zna ločevati področja, ki sodijo ali bi morala soditi na področje upravnega prava

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja,
 • Vaje
 • Študija primera
 • E-Učenje
 • Skupinska predstavitev

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit (100 %)