1606 Jezik in stil poslovno-uradovalnih besedil

1606 Jezik in stil poslovno-uradovalnih besedil

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tadeja Rozman

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • Absolvirati normo knjižnega jezika
 • Razpoznavanje in analiziranje žanrov uradovalnih in poslovnih besedil
 • Samostojen uporabnik in tvorec besedil strokovnega področja

Kompetence

 • Kompetentna raba jezikovnih virov in priročnikov
 • Poznavanje in tvorba ustreznih žanrov
 • Govorno in pisno izražanje na področju

2. Vsebina predmeta

Predmet obsega širši jezikovnokulturni normativni vpogled v sodobni slovenski knjižni jezik ter ožji  besediloslovno-stilistični uvid v poslovna in uradovalna besedila. V prvem delu bodo študentke in študenti obnovili in pridobili jezikovno znanje, se seznanili in naučili uporabljati jezikovne vire ter odpravili normativne pomanjkljivosti v lastnih besedilih. V drugem delu bodo absolvirali stil poslovno-uradovalnih besedil, njihove vzorce in obrazce ter se naučili samostojnega tvorjenja različnih besedilnih vrst. Oba dela bosta temeljila na izmenjavi teoretskih jezikoslovnih osnov in praktičnega dela z besedili.

 • Jezikovna kultura kot teorija in praksa
 • Norma in kodifikacija slovenskega jezika
 • Jezikovni priročniki in viri
 • Težja pravopisna in slovnična mesta
 • Besedilne in stilne značilnosti strokovne zvrsti
 • Besedilne in stilne značilnosti poslovno-uradovalnega jezika
 • Govorne vrste poslovno-uradovalnega jezika: analiza primerov in tvorjenje lastnih besedil
 • Pisne vrste poslovno-uradovalnega jezika: analiza primerov in tvorjenje lastnih besedil
 • Dopis: model dopisa v javni upravi
 • Dopis kot poslovno besedilo
 • Vabilo, zapisnik
 • Hibridni žanri

3. Temeljna literatura in viri

 • Kalin Golob, Monika: Jezikovnokulturni pristop h knjižni slovenščini. Ljubljana, FDV, 2007.
 • Kalin Golob, Monika: O dopisih. Ljubljana: GV Založba, 2001.
 • Toporišič, Jože: Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Obzorja, Maribor, 2000. (poglavje o zvrstnosti)
 • Slovenski pravopis. Izdala SAZU in ZRC SAZU. Založba ZRC. Ljubljana, 2001.  (pravila)

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • norme jezika
 • jezikovnega razvoja
 • jezikovnih posebnosti področja
 • besedil poslovno-uradovalne zvrsti
 • zunanjih dejavnikov tvorbe besedil

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja (obvezno)
 • predavanje (obvezno)
 • priprava študenta na vaje (obvezno)
 • vaje (obvezno)

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (70 %)
 • aktivno sodelovanje pri vajah (30 %)