1604 Angleški jezik

1604 Angleški jezik

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: /
 • Vaje: 75
 • Druge oblike študija: 85
 • Samostojno delo: 80
 • Nosilec: Vida Zorko

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • Študente usposobiti za branje strokovnih in znanstvenih besedil
 • študenti razvijejo kompetence za uspešno govorno nastopanje
 • študente usposobiti za uspešno delovanje v mednarodnem visokošolskem prostoru
 • študenti oblikujejo in pišejo uradne dopise in strokovnih besedil
 • študente usposobiti za učinkovito posredovanje ustnih in pisnih sporočil iz slovenščine v angleščino in obratno

Kompetence
Zmožnost:

 • razumevanja strokovnih in znanstvenih besedil s področja javne uprave
 • oblikovanja in izvajanja učinkovite ustne predstavitve
 • uspešnega delovanja v mednarodnem visokošolskem prostoru
 • pisanja uradnih dopisov in strokovnih besedil
 • razumevanja in posredovanja ustnih in pisnih sporočil iz slovenščine v angleščino in obratno

2. Vsebina predmeta

 • Strategije učenja angleškega strokovnega jezika
 • Tujejezikovne kompetence za visokošolski študij
 • Struktura  odstavka
 • Povzemanje besedil in opredeljevanje izrazov
 • Slovarji in terminološke baze
 • Značilnosti formalnih pisnih besedil
 • Uradna elektronska korespondenca
 • Oblikovanje poklicnih profilov v javni upravi
 • Razgovor za službo
 • Značilnosti pravnih besedil v angleškem jeziku
 • Značilnosti akademske angleščine
 • Zmožnosti govornega nastopanja

3. Temeljna literatura in viri

 • Danko, M., Lindner, R. in Zorko, V. (20189) Developing English language skills for students of public administration. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Izbrani aktualni članki in besedila za medpredmetno povezavo ter ustne nastope (vira: https://www.sciencedirect.com/ in https://www.theguardian.com/international).
 • Terminološka zbirka izrazov Evroterm. Dostopno na: www.evroterm.gov.si/index.php
 • Oxford Collocations Dictionary for students of English (http://www.freecollocation.com/).
 • Macmillan Dictionary Online (http://www.macmillandictionary.com/).

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo znali:

 • uporabiti slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za strokovno in znanstveno zvrst javne uprave;
 • uporabiti temeljno besedišče in terminologijo s področja javne uprave v pisnem in govornem sporazumevanju;
 • koherentno povzemati pisna in govorjena sporočila v angleškem jeziku;
 • izvesti učinkovite predstavitve v angleščini;
 • tvoriti enostavnejša strokovna pisna in govorna besedila, ki ustrezajo jezikovnim protokolom stroke;
 • samostojno uporabiti spletne vire in jezikovne podatkovne baze pri rabi tujega jezika.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študentov na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • seminarska naloga z ustno predstavitvijo
 • medpredmetno povezovanje

6. Načini ocenjevanja

 • semestrski pisni preizkus (15 %)
 • seminarsko delo z ustnim nastopom (10 %)
 • pisni izpit (ali ustni) (po potrebi ustni izpit) (60 %)
 • sprotno delo v e-učilnici in na vajah (15 %)