1603 Računalniški praktikum

1603 Računalniški praktikum

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 3 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: /
 • Vaje: 45
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 30
 • Nosilec: mag. Damijana Keržič

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • pridobiti temeljna znanja in spretnosti za učinkovito in uspešno uporabo IKT v pisarniške namene
 • usposobiti za oblikovanje daljših besedil z uporabo naprednih funkcionalnosti (slogi, odseki, glave in noge, grafika, tabele, literatura, sklici, kazala)
 • usposobiti za prikaz in obdelavo podatkov z uporabo funkcionalnosti, ki jih nudijo preglednice (naslavljanje, funkcije, formule, urejanje in grafični prikaz podatkov, pogojno oblikovanje)
 • usposobiti za uporabo predstavitvenih orodij (ustvarjanje, oblikovanje, grafika, animacija)

Kompetence

 • sposobnost uporabiti pisarniške programe
 • sposobnost oblikovanja daljših zahtevnejših besedil z uporabo naprednih funkcionalnosti
 • sposobnost pripraviti podatke, uporabiti formule in funkcije v izračunih in grafično prikazati podatke
 • sposobnost učinkovito pripraviti predstavitev z uporabo matrice ter osnovnega znanja grafičnih elementov in animacije

2. Vsebina predmeta

 • Uporaba računalnika, datotečni sistem
 • Pisarniška programska oprema
 • Naprednejša uporaba funkcionalnosti urejevalnika besedil (slogi, odseki, glave in noge, grafika, tabele, kazala, navzkrižno sklicevanje, bibliografija)
 • Uporaba funkcionalnosti preglednic (naslavljanje, formule, funkcije, prikaz podatkov)
 • Učinkovita priprava predstavitev

3. Temeljna literatura in viri

 • Keržič, D. & Dečman, M. (2015). Osnove informatike: Urejevalniki besedil in svetovni splet. 1. dopolnjena in predelana izd. Ljubljana : Fakulteta za upravo.
 • Keržič, D. & Dečman, M. (2015). Osnove informatike: Delo s preglednicami in predstavitvami. 1. dopolnjena in predelana izd. Ljubljana : Fakulteta za upravo.
 • gradiva v spletni učilnici

4. Predvideni študijski rezultati

 • zna uporabiti osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema ter upravljanja datotek
 • zna uporabiti funkcionalnosti elektronskih preglednic
 • razume koncept priprave in obdelave podatkov s preglednicami
 • zna uporabiti funkcionalnosti urejevalnika besedil
 • razume koncept urejanja daljših besedil
 • zna pripraviti učinkovito predstavitev
 • zna uporabiti računalnik za pisarniško poslovanje

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na vaje
 • vaje z vodeno razlago in aktivno udeležbo študenta
 • samostojno delo z računalnikom
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni (ali ustni) izpit ali izpit opravljen s kolokviji (100 %)