1602 Osnove informatike

1602 Osnove informatike

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 3 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: /
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 30
 • Nosilec: dr. Bojan Peček

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • Študent razume delovanje informacijsko komunikacijske tehnologije – njene prednosti in slabosti
 • Študent razume postopke s področja zajemanja, zbiranja, shranjevanja in uporabe podatkov in informacij
 • Študenta usposobimo sodelovanja pri razvoju informacijskih sistemov

Kompetence

 • Obvladuje uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije
 • Sposoben sodelovati v timu za prenovo informacijskih sistemov
 • Usposobljen za posredovanje ključnih podatkov o svojem delu informatikom

2. Vsebina predmeta

 • Zgradba računalnika in njegove komponente
 • Sistemi za prenos podatkov
 • Mreže in izmenjava podatkov
 • Elektronsko šifriranje in podpisovanje dokumentov
 • Programska oprema
 • Mesto informatike v družbi
 • Pomen, vloga in struktura informacijskega sistema
 • Vrste informacijskih sistemov
 • Podpora informacijskega sistema vodenju in upravljanju
 • Življenjski cikel informacijskega sistema
 • Model komunalnega informacijskega sistema
 • Model informacijskega sistema podjetja

3. Temeljna literatura in viri

 • Peček B. (2017). Osnove informatike. Ljubljana: Fakulteta za upravo
 • Shelly, G. B., Cashman, T. J., Rosenblatt, H. J. (2007). System Analysis and Design. Thomson course technolog

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študent je ozaveščen o pomenu dela z informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 • Študent je pripravljen na sodelovanje z informatiki
 • Študent zna iskati informacije za upravljanje

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) (100 %)