1601 Osnove statistike

1601 Osnove statistike

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 80
 • Nosilec: dr. Lan Umek

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • opredeli problem, oblikuje raziskovalno vprašanje, postavi hipoteze
 • pridobi ustrezne podatke, pripravi in izpelje obdelavo statističnih podatkov, preveri hipoteze
 • uporabi statistična orodja za zbiranje, analizo in predstavitev statističnih podatkov in rezultatov statistične analize
 • obravnava in poroča o odnosih med spremenljivkami, predvideva in nadzira vrednosti spremenljivk v odnosu.

Kompetence

 • zaznavanje, razumevanje in reševanje izzivov, ki jih je mogoče obravnavati s statističnim pristopom;
 • uporabo statističnih programske opreme za izpeljavo statistične analize in oblikovanje poročil ter predstavitev;
 • poročanje rezultatov statistične analize s pomočjo ustrezne predstavitve statističnih informacij;
 • analitičen pristop k reševanju problemov.

2. Vsebina predmeta

 • Zgodovina statistike in njena vloga danes v analizi podatkov javnega sektorja.
 • Osnovni statistični pojmi. Merjenje v družboslovju.
 • Opisna statistika.
 • Prikazovanje podatkov.
 • Tvorjenje novih spremenljivk. Indeksi, deleži, rangi.
 • Pridobivanje statističnih podatkov in analiza meta podatkov.
 • Osnove verjetnostnega vzorčenja.
 • Preizkušanje domnev.
 • Pripravljanje in analiza anketnega vprašalnika.
 • Povezanost med statističnimi spremenljivkami. Regresijsko modeliranje.
 • Modeliranje časovnih vrst.
 • Primeri uporabe statistike v javni upravi.

3. Temeljna literatura in viri

 • UMEK, Lan, BENČINA, Jože, KOTNIK, Žiga (2017). Spletne učilnice Fakulteta za upravo, Ljubljana: https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/ (kasneje: povezava na konkretno učilnico)
 • FERLIGOJ, Anuška, LOZAR MANFREDA, Katja, ŽIBERNA, Aleš. Osnove statistike na prosojnicah: študijsko gradivo pri predmetu Statistika. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2015. 190 str.
 • KASTELEC, Damijana in KOŠMELJ, Katarina: Osnove statistike z Excelom 2007. El. knjiga. – Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2010
 • SCHMULLER, Joseph (2009). Statistical Analysis with Excel for Dummies. Wiley Publishing, Inc., Indianapolis. Poglavja 1 – 16, 335 str.
 • ARON Arthur, ARON Elaine N., COUPS Elliot (2008). Statistics for the Behavioral and Social Sciences, A Brief Course, 4th ed. Pearson Education, Inc., . New Jersey. Poglavja 1 – 10, 358 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti:

 • razumejo pomembno vlogo statistike pri analizah podatkov v javnem sektorju in v družboslovju;

so zmožni

 • pripraviti in poiskati podatke, jih preučiti in razumeti zakonitosti v njih ter oblikovati sklepe;
 • uporabiti osnovne statistične tehnike za obravnavo podatkov in reševanje praktičnih problemov;
 • postaviti hipoteze in jih preveriti s statističnimi testi;
 • razložiti rezultate statističnih testov in iz njih narediti zaključke;
 • razumejo osnovne statistične tehnike za obdelavo statističnih podatkov;

so zmožni

 • določiti in uporabiti ustrezne statistične metode za analizo odnosov med spremenljivkami;
 • napovedati in nadzirati statistične pojave;
 • razumejo pomen uporabe statistike za obdelavo podatkov v javnem sektorju.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • medpredmetno povezovanje

6. Načini ocenjevanja

 

 • izpitni del:  pisni izpit ali ustni izpit ali dva kolokvija(80 %)

pisni del izpita se lahko opravi s kolokvijema, pri čemer morata biti ob pozitivna (več kot 50 %)

 • Aktivno sodelovanje (e-učenje): kvizi (20 %)

Končno pozitivno oceno lahko študent pridobi, če je skupni rezultat izpitnega dela in kvizov (0,8*izpit+0,2*kvizi) pozitiven (več kot 50 %).