1600 Osnove prava in državne ureditve

1600 Osnove prava in državne ureditve

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 80
 • Nosilec: dr. Nejc Brezovar

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • pozna temeljne pojme prava, izvor prava ter ustroj države in pravnega sistema,
 • razume koncept moderne države, vloge pravnega reda v moderni državi 
 • razume metode uporabe prava v praksi in zna pojasniti osnove pravne terminologije,
 • zna opredeliti specifično pravo EU kot pravo nadnacionalne organizacije,
 • zna prikazati pravni red s poudarkom na pravnem pravilu, pravnih aktih in pravnem razmerju.
 • zna analizirati in reševati pravne probleme
 • razume temeljno teoretično znanje o ustavi kot večpomenskem aktu,
 • spozna Ustavo Republike Slovenije in njen pomen v pravni hierarhiji,
 • razume vlogo in pomen Evropske unije.

Kompetence:

 • sposobnost analitične in kritične presoje prava kot celote in posameznih pravnih institucij,
 • sposobnost aplikacije teoretičnega znanja pri reševanju pravnih problemov,
 • zmožnost raziskovanja in prenosa spoznanj v prakso,
 • poznavanje in razumevanje izvora in razvoja ustave, 
 • sposobnost povezovanja socioloških, politoloških in pravnih vidikov ustave,
 • poznavanje ustave v formalnem in materialnem pomenu, 
 • razumevanje razmerja med  ustavno ureditvijo in drugimi pravnimi predmeti,
 • sposobnost razumeti in uporabiti znanje o  Evropski uniji, 
 • sposobnost sistemskega  umeščanja in razlage  posamičnih ustavnih  problemov.

2. Vsebina predmeta

 • Povezava med državo in pravom
 • Evropska unija kot posebna nad-državna organizacija ter posebnosti prava EU; Republika Slovenija kot članica Evropske  unije
 • Temeljne značilnosti modernega prava
 • Pravo in politika, pravno pravilo in pravni akti
 • Ustava kot večpomenski akt;
 • Primerjalne ustavne ureditve (zgodovinsko, razvojno, današnje stanje) in demokracija
 • Temeljne značilnosti Ustave Republike Slovenije;
 • Splošne in posebne ustavne določbe;
 • Človekove pravice in temeljne svoboščine;
 • Gospodarska in socialna razmerja;
 • Delitev oblasti: zakonodajna in izvršilna veja
 • Sodstvo in državno tožilstvo.

3. Temeljna literatura in viri

 • Kaučič,I,Grad,F., Zagorc, S., Ustavno pravo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2016.
 • Perenič, A., Uvod v razumevanje države in prava, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana,2010.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študent pridobi temeljno teoretično znanje o državi in pravu, s poudarkom na ustavnem pravu.
 • Študent spozna in razume vsebino in naravo ustave ter njen pomen za oblikovanje in delovanje družbe in države.
 • Študent razume, širi in poglablja znanje o državi, splošnih opredelitvah prava, pravnem redu, razlagi pravnih aktov, sistematizaciji prava, teorijah in metodah prava ter demokraciji.
 • Študent se usposobi za samostojno razmišljanje, kritičnost in sposobnost analize.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava na predavanja,
 • predavanje,
 • seminarsko delo,
 • e-učenje.

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit (100 %)