1648 Supervizija v javni upravi

1648 Supervizija v javni upravi

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Jernej Buzeti

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • pozna in razume pomen supervizije v organizaciji,
 • pozna zakonitosti individualne in skupine supervizije v javni upravi,
 • pozna pristope in tehnike supervizije s posamezniki,
 • razume pomen samoregulacije in regulacije ljudi v javni upravi.

Kompetence

 • razumevanje supervizije v javni upravi,
 • razumevanje vloge posameznika in vodje ter njegovih stisk v delovnem okolju,
 • usposobljenost za avtonomno, tolerantno, skrbno in občutljivo obravnavo posameznika ali skupine, brez izrekanja sodb,
 • sposobnost uporabe osnovnih veščin supervizije,
 • obvladovanje osnov samoregulacije in regulacije.

2. Vsebina predmeta

 • Pojmovne opredelitve supervizije
 • Delovno okolje in supervizija
 • Modeli supervizije
 • Proces supervizije
 • Supervizija v javni upravi
 • Vloga supervizorja v javni upravi
 • Sposobnosti in znanja supervizorja v javni upravi
 • Metode in tehnike supervizije v javni upravi
 • Individualna supervizija v javni upravi
 • Skupinska supervizija v javni upravi
 • Samozavedanje supervizorja v javni upravi
 • Regulacija in samoregulacija čustev supervizorja v javni upravi

3. Temeljna literatura in viri

 • Lipton, L., Wellman, B. (2013). Learning-focused Supervision: Developing Professional Expertise in Standards-driven Systems.
 • Kobolt, A., Žorga, S., Tancig, S., Dekleva, B. (2013). Supervizija. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.
 • Hawkins, P., Shohet, R. (2012). Supervision in the Helping Professions (Supervision in Context). Open University Press, 4th edition.
 • Leonard, E. (2012). Supervision: Concepts and Practices of Management, 12th International Edition, South Western Educational Publishing.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študenti bodo zmožni spoznati in razumeti vlogo supervizije v javni upravi. Pridobili bodo temeljna znanja s področja supervizije in razvili osnovne spretnosti samoregulacije in supervizije. Razumeli bodo pomembnejše  metode in tehnike supervizije v javni upravi.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • praktične vaje
 • seminarsko delo / projektno delo
 • nastopi in predstavitve
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit in/ali ustni izpit (pogoj: pozitivna ocena izpita) (60 %)
 • Aktivno sodelovanje (samostojno in/ali skupinsko delo, e-učenje, test, esej), skupinsko delo in poročilo (poročilo projektne naloge, zagovor projektne naloge) (40 %)

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobi do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).