1643 Poslovna komunikacija v nemškem jeziku

1643 Poslovna komunikacija v nemškem jeziku

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: Margit Horvath

  

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študenti se naučijo nagovoriti tuje poslovne partnerje v skladu s pravili poslovnega bontona v nemško govorečem prostoru;
 • študente usposobiti za vodenje neformalnega pogovora v nemščini;
 • študente usposobiti za ravnanje po protokolu sprejemanja gostov v poslovnih situacijah;
 • študenti razvijejo kompetence za učinkovito izvedbo ustne predstavitve podjetja (oddelkov, delovnega področja in pristojnosti) v nemščini;
 • študente usposobiti za pravilno oblikovanje e-pošte (vabila, opravičila, rezervacije, ipd.) v nemščini;
 • študenti razvijejo kompetence za vodenje osnovne konverzacije po telefonu v različnih poslovnih situacijah.

Kompetence:  
Študenti bodo sposobni:

 • uporabiti osnove  poslovnega jezika pri komunikaciji v različnih vsakdanjih poslovnih situacijah;
 • razumeti brana /slišana besedila  poslovnega jezika na osnovni ravni;
 • sestaviti enostavna pisna sporočila v poslovnem jeziku;
 • uporabiti ustrezno besedišče pri telefoniranju na osnovni ravni;
 • uporabljati  spletne vire za vseživljenjsko učenje nemščine. 

2. Vsebina predmeta

 • Prvi stik, predstavitve
 • Sprejem poslovnega parnterja (protokol)
 • Nudenje pomoči in posredovanje informacij
 • Predstavitev podjetja
 • Struktura in oddelki
 • Predstavitev delovnega mesta
 • (nalog in pristojnosti)
 • Vabilo na obisk podjetja
 • Telefoniranje (dogovor sestankov)
 • Sprememba dogovorov (sestankov)
 • Poslovna korepsondenca
 • Službena pot (obisk sejma)
 • Reševanje reklamacij

3. Temeljna literatura in viri

 • Obvezna literatura in viri (typical textbooks and readings):
 • Margit Horvath, Poslovna komunikacija v nemščini, (študijsko gradivo)
 • Dvojezični spletni slovar: na www.pons.si
 • Dodatna literatura in viri:
 • Tuji (spletni) viri in časopisni članki
 • Katerakoli slovnica nemškega jezika

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo znali:

 • uporabiti osnovne slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za poslovni jezik
 • uporabiti temeljno besedišče in terminologijo s področja poslovnega jezika v pisnem in govornem sporazumevanju;
 • komunicirati v vsakdanjih situacijah poslovnega življenja;
 • uporabiti ustrezno besedišče za predstavitev osnovnih infomacij poslovne družbe;
 • uporabiti ustrezno terminologijo poslovnega jezika za opis delovnih nalog in pristojnosti (na osnovni ravni);
 • prevesti osnovne strokovne izraze s slovenskimi ustreznicami.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na vaje (v e-učilnici)
 • vaje
 • medpredmetno povezovanje
 • seminnarska naloga z ustno predstavitvijo

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit in/ali ustni izpit (po presoji učitelja) (60 %)
 • sprotno reševanje nalog (10 %)
 • aktivno sodelovanje na vajah (5 %)
 • predstavitev in pisno poročilo (15 %)
 • test (10 %)