1642 Poslovanje podjetnikov in športnikov

1642 Poslovanje podjetnikov in športnikov

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tatjana Jovanović

  

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • Seznaniti študente z najrazličnejšimi vidiki podjetništva
 • Seznaniti študente z osnovami statusa športnika kot zasebnika
 • Seznaniti študente z osnovami upravljanja s finančnimi in ostalimi viri

Kompetence

 • Zmožnost upravljanja z zasebno dejavnostjo
 • Obvladovati finance zasebne dejavnosti/podjetja
 • Obvladovati administrativni vidik poslovanja zasebnega podjetja

2. Vsebina predmeta

 • Podjetništvo
 • Statusno-pravni vidik podjetij
 • Status športnika
 • Socialno zavarovanje in stroški dela
 • Ekonomika zasebnih podjetij
 • Poenostavitve računovodstva pri zasebnikih
 • Vrste/viri financiranja podjetij
 • Financiranje poslovanja in naložb
 • Posebnosti obdavčitve zasebnikov
 • Finančna politika podjetij in športnikov
 • Strategije dolgoročnega poslovanja
 • Prenehanje poslovanja

3. Temeljna literatura in viri

 • Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd: Entrepreneurship. Boston: Pearson, cop. 2012
 • Davorin Kralj: Podjetništvo = Entrepreneurship- učno gradivo. Ljubljana : Fakulteta za management in pravo, 2015.
 • Zaman Groff Maja, Hočevar Marko, Igličar Aleksander: Temelji računovodstva. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2007
 • Igor Stubelj, Primož Dolenc, Suzana Laporšek: Poslovne finance s primeri in z rešitvami. Ljubljana : FinKin, 2016 ([Dob] : Grafika 3000)

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • zna opredeliti statusno-pravni vidik različnih dejavnosti/podjetji
 • zna na primerih iz prakse opredeliti in medsebojno povezati najrazličnejše finančne, računovodske in davčne  pojme
 • zna opredeliti razlike med zasebniki in poslovodji v družbah (socialno-pravni, finančni, davčni, itn. vidik)
 • zna izračunavati najpomembnejše stroškovne oz. ekonomske kategorije zasebnega podjetja
 • zna opredeliti različne finančne vire

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja (obvezno)
 • predavanje (obvezno)

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni ali ustni izpit (80 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in vaja (20 %)