1641 Osnove prava nepremičnin

1641 Osnove prava nepremičnin

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Nejc Brezovar

  

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študent pozna temeljne pojme na področju prava nepremičnin
 • študent pozna temeljne pravne postopke na področju prava nepremičnin
 • študent pozna osnove evidentiranja nepremičnin
 • študent pozna osnove pogodbenega prava na področju nepremičnin
 • se usposobi za reševanje pravnih problemov v praksi

Kompetence

 • študent zna uporabiti področne pravne in strokovne vire
 • je sposoben analize in rešitve enostavnejših pravnih problemov
 • sposoben izražanja v strokovnem jeziku

2. Vsebina predmeta

 • Ustavnopravna izhodišča, načela in temeljni pojmi
 • Stvarno (nepremičninsko) pravo - uvod
 • Posest
 • Lastninska pravica in varstvo lastninske pravice
 • Etažna lastnina
 • Stavbna pravica
 • Zastavna pravica
 • Služnosti
 • Sosedsko pravo
 • Evidentiranje nepremičnin, zemljiška knjiga, kataster
 • Nepremičnine in pogodbeno pravo
 • Upravljanje z državnim premoženjem

3. Temeljna literatura in viri

 • Juhart, M., Tratnik, M., Vrenčur, R. (2016). Stvarnopravni zakonik (SPZ): (neuradno prečiščeno besedilo): s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije; Pravna fakulteta; Maribor: Pravna fakulteta, 100 str.
 • Plavšak, N. et al (2016). Sodobno stvarno pravo. Ljubljana: Planet GV: Pravna fakulteta: Tax-Fin-Lex, 75 str.
 • Velkaverh, J. (2015). Pregled novejše sodne prakse v zemljiškoknjižnih postopkih. Pravosodni bilten, 36(1) 135-153, 15 str.
 • Stanovanjski zakon (SZ-1). Ur. list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF in 14/17 – odl. US, 30 str.
 • Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN). Ur. list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US, 30 str.
 • Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1). Ur. list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11 in 14/15 – ZUUJFO, 30 str.
 • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS). Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15, 10 str.
 • Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1). Ur. list RS, št. 77/10, 10 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • študent zna proučiti pravno ureditev na izbranih področjih
 • zna poiskati in aplicirati sodno prakso
 • zna rešiti konkretne pravne dileme
 • zna identificirati probleme in jih kritično ovrednotiti
 • zna poiskati in predlagati rešitve

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • e-učenje
 • študija primera
 • problemsko učenje

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni ali ustni izpit (60 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih (10 %)
 • študija primera (20 %)
 • problemsko učenje (10 %)