1640 Oblikovanje in izdelava spletnih strani

1640 Oblikovanje in izdelava spletnih strani

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: mag. Anamarija Leben

  

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študenti razumejo osnovne elemente in funkcionalnosti spletnih strani
 • študenti izdelajo idejno zasnovo spletne strani
 • študenti praktično uporabijo predloge za izdelavo spletnih strani
 • študenti praktično uporabijo orodja za izdelavo spletnih strani

Kompetence

 • študent je sposoben opredeliti osnovne značilnosti spletnih strani
 • študent je sposoben razviti spletno stran

2. Vsebina predmeta

 • Najpomembnejše sestavine in funkcionalnosti spletnih strani
 • Statične, dinamične in odzivne spletne strani
 • Postopek razvoja in postavitve spletne strani
 • Idejna zasnova spletne strani
 • Osnove HTML jezika in stilskih predlog (CSS)
 • Orodja za izdelavo spletnih strani
 • Uporaba in prilagoditev predlog za izdelavo spletnih strani
 • Osnove optimizacije spletnih strani
 • Objava spletne strani

3. Temeljna literatura in viri

 • Duckett, J. (2010). Beginning HTML, XHTML, CSS, and JavaScript. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc. (izbrana poglavja, dostopno na spletu)
 • Hortin, A. (2016). Easy WP guide: WordPress manual. (dostopno na spletu)
 • Lindberg, O. (ur.) (2016). The responsive Web design: Handbook (Vol. II). (izbrana poglavja, dostopno na spletu)
 • Gradivo v e-učilnici predmeta.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • študent zna identificirati osnovne elemente določene spletne strani
 • študent zna izdelati idejno zasnovo spletne strani
 • študent zna pojasniti HTML in CSS strukturo določene spletne strani
 • študent zna izbrati in uporabiti primerno orodje za izdelavo spletnih strani
 • študent zna izbrati primerno predlogo za izdelavo konkretne spletne strani in jo prilagoditi

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje v računalniški učilnici
 • e-učenje
 • aplikativno projektno delo (zasnova in izdelava spletne strani)

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • izdelana spletna stran ter predstavitev strani (40 %)