1637 Metode, tehnike in orodja za podporo upravljanju virtualnih timov

1637 Metode, tehnike in orodja za podporo upravljanju virtualnih timov

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tina Jukić

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • Študenti razumejo posebnosti delovanja virtualnih skupin
 • Študenti znajo uporabljati orodja za podporo upravljanju virtualnih skupin
 • Študenti znajo uporabljati različne metode in tehnike za podporo upravljanju virtualnih skupin

Kompetence

 • Sposobnost učinkovitega in uspešnega vodenja in sodelovanja v virtualnih skupinah
 • Sposobnost izbire in uporabe ustreznih metod in tehnik za vodenje in sodelovanje  v virtualnih skupinah
 • Sposobnost izbire in uporabe ustreznih orodij za podporo upravljanju virtualnih skupin

2. Vsebina predmeta

 • Razvoj virtualnih organizacij
 • Karakteristike virtualnih organizacij
 • Posebnosti virtualnih timov
 • Prednosti in slabosti virtualnih timov
 • Vzpostavitev virtualnih timov
 • Orodja za podporo komunikaciji v virtualnih timih
 • Protokoli komuniciranja v virtualnih timih
 • Orodja za podporo sodelovanju v virtualnih timih
 • Metode in tehnike za učinkovite sestanke virtualnih timov
 • Metode in tehnike za upravljanje z dokumenti v virtualnih timih
 • Orodja za podporo upravljanju projektov virtualnih timov

3. Temeljna literatura in viri

 • Duarte, D. L. in Tennant Snyder, N. (2006) Mastering Virtual Teams: Strategies, Tools, and Techniques That Succeed, 3rd Edition. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Zofi, Y. (2011). A Manager's Guide to Virtual Teams. New York: American Management Association.
 • Edmondson, A. C. (2012). Teamwork on the fly: How to master the new art of teaming? Harvard Business Review, April, str. 72–80.
 • Ferrazzi, K. (2014). Getting virtual teams right. Harvard Business Review, December.
 • Berry, G.R. (2011). Enhancing effectiveness on virtual teams. Understanding why traditional team skills are insufficient. Journal of Business Communication, 48 (2), 186–206.
 • Vsebine v e-učilnici. / Content in the e-learning environment (Moodle).

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študent bo zmožen prepoznati ustrezne metode, tehnike in orodja za podporo komunikaciji, sodelovanju in upravljanju virtualnih timov.
 • Znal bo uporabiti ustrezne metode, tehnike in orodja za podporo upravljanju virtualnih timov. Znal bo pripraviti načrt upravljanja virtualnega tima.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Priprava študenta na predavanja
 • Predavanja
 • Vaje v računalniški učilnici
 • Seminarska naloga s predstavitvijo

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit (60 %)
 • Seminarska naloga s predstavitvijo (40 %)

Seminarska naloga mora biti oddana pred izpitom.