1636 Digitalni marketing

1636 Digitalni marketing

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tina Jukić

  

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • Razume vlogo posameznih elementov optimizacije spletišč za iskalnike
 • Razume pomen ključnih zakonitosti iskalnega marketinga
 • Prepozna marketinške potenciale družbenih medijev in elektronske pošte
 • Pozna temeljne kazalnike spletne analitike
 • Pozna orodja za podporo digitalnemu marketingu

Kompetence

 • Sposobnost izbrati primerne kanale digitalnega marketinga za določeno organizacijo
 • Zmožnost aktivno sodelovati pri pripravi strategije spletnega marketinga
 • Sposobnost kritičnega ovrednotenja različnih pristopov k digitalnemu marketingu

2. Vsebina predmeta

 • Kaj je marketing?
 • Vrste marketinga in posebnosti digitalnega marketinga
 • Opredelitev digitalnega marketinga
 • Ključna področja digitalnega marketinga
 • Optimizacija spletnih strani za iskalnike
 • Uvod v iskalni marketing (»pay-per-click« marketing)
 • Ponovno trženje (retargering/remarketing)
 • Uvod v marketing preko družbenih medijev
 • Marketing preko elektronske pošte: ključne zakonitosti
 • Izhodišča za pripravo strategije digitalnega marketinga
 • Orodja za podporo digitalnemu marketingu
 • Temelji spletne analitike

3. Temeljna literatura in viri

 • Levy, C. A. (2020). Facebook marketing for business 2020 & online strategies (izbrana poglavja).
 • Odabasi, K. (2019). Digital Marketing Strategies: Ultimate Guide to SEO, Google Ads, Facebook & Instagram Ads, Social Media, Email Newsletters (izbrana poglavja). ISBN 9781793365866.
 • Adams, R. L. (2015). SEO 2016 : learn search engine optimization. Milton Keynes : Lightning Source.
 • Kothand, M. (2019). 300 Email Marketing Tips: Critical Advice And Strategy To Turn Subscribers Into Buyers & Grow A Six-Figure Business With Email. ISBN: 1098935470.
 • Vsebine v e-učilnici. / Content in the e-learning environment (Moodle).

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • Opredeli in primerja izbrana področja digitalnega marketinga in njihove potenciale
 • Opredeli ključne elemente optimizacije spletišča za iskalnike
 • Je zmožen izbrati in uporabiti ustrezno družbeno omrežje za marketing določene organizacije/produkta/storitve
 • Ovrednoti kakovost izbranih pristopov k digitalnemu marketingu
 • Uporabi orodja za podporo digitalnemu marketingu
 • Interpretira temeljne rezultate spletne analitike

5. Metode poučevanja in učenja

 • Priprava študenta na predavanja
 • Predavanja
 • Vaje v računalniški učilnici 
 • Študij primera
 • Seminarska naloga

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali/in ustni izpit (60 %)
 • Seminarska naloga in zagovor naloge (40 %)

Seminarska naloga mora biti oddana pred izpitom.