1635 Metode vrednotenja za podporo odločanju

1635 Metode vrednotenja za podporo odločanju

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. mag. Anamarija Leben

  

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študenti razumejo pomen vrednotenja v procesu odločanja
 • študenti praktično uporabijo različne večparametrske metode vrednotenja
 • študente usposobimo za razvoj hierarhičnih večparametrskih modelov vrednotenja
 • študenti praktično uporabijo različne metode skupinskega odločanja
 • študenti praktično uporabijo različna orodja za podporo vrednotenja in odločanja

Kompetence

 • študent je sposoben zaznati, podrobno opredeliti in strukturirati odločitveni problem
 • študent je sposoben razviti problemu ustrezen večparametrski model in izpeljati ustrezno vrednotenje
 • študent je zmožen aktivnega

2. Vsebina predmeta

  • Uvod v odločanje in vrednotenje
  • Odločitveni proces
  • Strukturiranje ciljev in odločitev
  • Negotovost in tveganje pri odločanju
  • Osnovne metode in tehnike vrednotenja
  • Osnovne večparametrske metode vrednotenja
  • Kvalitativne hierarhične večparametrske metode vrednotenja
  • Kvantitativne hierarhične večparametrske metode vrednotenja
  • Orodja za podporo hierarhičnim večparametrskim metodam vrednotenja
  • Značilnosti in osnovne metode skupinskega odločanja
  • Hierarhični večparametrski modeli pri skupinskem odločanju

  3. Temeljna literatura in viri

  • Bohanec, M. (2006). Odločanje in modeli. Ljubljana: DMFA-Založništvo, (izbrana poglavja). Ponatis 2012.
  • Clemen, R. T. (1997). Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis (3rd ed.). Duxbury, ZDA: South-Western College Pub, (izbrana poglavja).
  • Jereb, E., Bohanec, M., & Rajkovič, V. (2003). DEXi: Računalniški program za večparametrsko odločanje. Kranj: Moderna organizacija.
  • Gradivo v e-učilnici predmeta.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje:

  • študent zna pojasniti pomen vrednotenja v odločitvenem procesu
  • študent zna podrobno opredeliti in strukturirati konkreten odločitveni problem
  • študent zna uporabiti različne metode vrednotenja za podporo odločanju
  • študent zna razviti ustrezen večparametrski model vrednotenja za konkreten odločitveni problem
  • študent zna izbrati in uporabiti primerna orodja za vrednotenje pri konkretnemu odločitvenem problemu

  5. Metode poučevanja in učenja

  • priprava študenta na predavanja
  • predavanje v računalniški učilnici
  • e-učenje
  • študija primera
  • sprotno delo

  6. Načini ocenjevanja

  Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

  • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
  • sprotne naloge in/ali seminarska naloga s predstavitvijo (40 %)