856 Upravljanje procesov

856 Upravljanje procesov

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Bojan Peček

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • Študenta spoznati z elementi dinamike procesa
 • Študenta izuriti za uporabo metod simulacij
 • Študenta naučiti osnov matrične predstavitve procesa in prednosti te metode
 • Študentu prikazati metodologijo Tabular Application Development

Kompetence:

 • Študent je sposoben analizirati dinamične komponente procesa za komunikacijo v skupini za razvoj procesov
 • Študent obvladuje metode simulacij procesov in je usposobljen za razvoj in prenovo procesov
 • Je usposobljen za najzahtevnejše analize procesa in lahko vodi skupino za razvoj procesov
 • Je usposobljen za matrični kalkulus procesa
 • Zna uporabljati tehnike simulacij procesov
 • Je pripravljen za razvoj in izboljšavo procesa
 • Je sposoben voditi skupino za procesni inženiring

2. Vsebina predmeta

 • Pojem procesa
 • Statično modeliranje procesa
 • Standard modeliranja BPMN
 • Dinamično modeliranje procesa
 • Kazalniki izvajanja procesa
 • Osnove simuliranja procesov
 • Simuliranje procesov z VIMS tehnologijo
 • Matrična predstavitev procesa
 • Aktivnostna tabela
 • TAD metodologija
 • Prenova procesa
 • Študija primera

3. Temeljna literatura in viri

 • Madison, D:. Process Mapping, Process Improvement, and Process Management. Paton press, 2005 (298 strani)
 • Damij, T.: Tabular Application Development; Springer Verlag, 2001 (186 strani)
 • Havey, M.: Essential Business Process Modeling; O'Reilly, 2005 (30 strani)
 • McCormack, K.: Business process maturity, McCormack, 2007

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent zna: obravnavati proces, izvajati računalniške simulacije procesov, je sposoben predlagati izboljšave in sodelovati v timu za prenovo procesov

5. Metode poučevanja in učenja

Klasične metode predavanj
Laboratorijsko delo, kjer se študent nauči uporabe programske opreme za diskretne simulacije procesov

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Izdelava projekta analize procesa (40 %)
 • Ustni zagovor dela (20 %)
 • Pisni preizkus obvladovanja programa za računalniške simulacije procesov (40 %)