848 Inšpekcijski nadzor

848 Inšpekcijski nadzor

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač, dr. Mirko Pečarič

 

1. Cilji in kompetence

Cilji: Študenti:

 • poznajo in razumejo sistemsko vlogo inšpekcijskega nadzora v javni upravi in družbi;
 • uporabijo znanje za povezovanje načel in operativnih pravil v praksi, tako da razumejo, kako uveljaviti pravice strank in pooblastila inšpektorjev;
 • rešijo lažje in srednje probleme v inšpekcijskem nadzoru skozi temeljna načela;
 • analizirajo posebnosti področnih postopkov skozi analizo primerov,
 • znajo pojasniti in razvijati področne pojme v strokovnem jeziku.

Kompetence:

 • razumevanje vloge, razvoja in ključnih načel inšpekcijskega nadzora,
 • razumevanje pomena in načina uveljavitve javnega interesa in pravic stran v inšpekcijskih postopkih v lažjih zadevah,
 • sposobnost analize nadzornega problema in oblikovanja predloga rešitve,
 • zmožnost področne strokovne komunikacije.

2. Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen inšpekcijskega nadzora
 • Pravna ureditev inšpekcijskega nadzora z izbranimi primeri po področnih predpisih in redom rabe le teh
 • Načela inšpekcijskega nadzora
 • Organizacija inšpekcij in pristojnost v inšpekcijskih upravnih zadevah
 • Udeleženci v inšpekcijskih postopkih: inšpektorji, prijavitelji, zavezanci idr.
 • Uvedba inšpekcijskega postopka
 • Ugotovitveni in dokazni postopek s posebnimi pooblastili inšpektorjev
 • Inšpekcijski ukrepi
 • Pravna sredstva
 • Izvršba in vodenje in odločanje inšpektorjev v hitrem postopku o prekršku
 • Odškodninska odgovornost države in inšpektorja
 • Bodoče smernice inšpekcijskega nadzora

3. Temeljna literatura in viri

 • Kovač, P. et al. (2016): Inšpekcijski nadzor, Uradni list RS, Ljubljana, 150 str.
 • Transparency International Slovenija (TIS) (2015): Ali so inšpekcijski postopki res transparentni in učinkoviti?, TIS, Ljubljana. URL=»http://issuu.com/tislovenia/docs/pp_inspekcije/1?e=14269436/31675245«.
 • Tyler, T. R. (2006): Why People Obey the Law, Princeton University Press, Princeton and Oxford, izbranih 30 str.
 • May, P. J., Wood, R. S. (2003): At the  Regulatory Front Lines: Inspectors' Enforcement Styles and Regulatory Compliance, Journal of Public Administration Research and Theory, let. 13, št. 2, str. 117–139, doi: URL=» 10.1093/jpart/mug014«.
 • Kovač, P. et al. (2015): Upravno-procesne dileme o rabi ZUP. Del 3. Ljubljana: Uradni list RS, izbranih 30 str.
 • OECD (2014): Regulatory Enforcement and Inspections, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, Pariz, URL=»http://dx.doi.org/10.1787/9789264208117-en«.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent izkazuje  razumevanje vloge in pomena inšpekcijskega nadzora v upravnem sistemu in družbi. Teoretično znanje, temeljna načela in pravila ZIN samostojno uporabi pri  reševanju procesnih problemov. Zna preučiti in analizirati področne strokovne vire. Zna izdelati področno analizo izbranega področja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • e-učenje
 • projektno delo

 

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih (10 %)
 • projektno delo ali seminarska naloga (30 %)