842 Management v javnem sektorju

842 Management v javnem sektorju

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Nina Tomaževič

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študentje spoznajo vsebino, metode in tehnike managementa in njihovo uporabnost za boljše delovanje organizacij javnega sektorja
 • študentje pridobijo podrobna znanja o posebnostih managementa v javnem sektorju ter o posameznih funkcijah managementa
 • študentje spoznajo in razumejo razmejitve med kakovostjo in odličnostjo ter orodja in nagrade odličnosti v slovenskem in evropskem prostoru ter področje ravnanja s spremembami kot posebno področje managementa
 • študentje samostojno rešijo naloge s področja managementa in odličnosti

Predmetno-specifične kompetence:

 • študentje bodo pridobili sposobnost povezovanja in prenašanja pridobljenih znanj s področja managementa, kakovosti in odličnosti v prakso
 • študentje bodo sposobni prepoznati in analizirati probleme v praksi na področju poslovnih ved
 • študentje bodo sposobni razložiti in primerjati dogajanja na področju managementa, kakovosti in odličnosti
 • sposobni bodo oblikovanja predlogov za reševanje problemov in njihove interpretacije v upravni praksi
 • sposobni bodo razumeti prakso s področja managementa, kakovosti in odličnosti v slovenskem in evropskem kontekstu – tako v zasebnem kot javnem sektorju
 • razvili bodo sposobnost zbiranja informacij ter sposobnost uporabe pridobljenih informacij ter sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja v zbornem oz. knjižnem slovenskem jeziku
 • razvili bodo govorno in pisno zmožnost ter bralno in slušno razumevanje v angleškem jeziku na srednji ravni v konkretnih študijskih situacijah.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod
 • Management in sorodni/povezani pojmi
 • Novi javni management
 • Planiranje
 • Organiziranje
 • Vodenje
 • Kontrola
 • Kakovost
 • Odličnost
 • Orodja in nagrade odličnosti v Sloveniji
 • Odličnost javnega sektorja v EU
 • Ravnanje s spremembami

3. Temeljna literatura in viri

 • TOMAŽEVIČ, Nina. (2011). Družbena odgovornost in odličnost javne uprave. Upravna misel. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo. (Izbrana poglavja).
 • ROZMAN, Rudi, KOVAČ, Jure. (2012). Management. Ljubljana: GV Založba.. 500 str.
 • ROZMAN, Rudi. (1998). Kako prevesti management v slovenščino. Organizacija, (1), str. 5-18.
 • ROZMAN, Rudi. (1998). Razmerje med ravnanjem in upravljanjem. Manager,  str. 30-33.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje managementa – osnovne in nadgrajene kategorije managementa, okvire managementa v javnem sektorju, logično mišljenje, razumevanje povezav med posameznimi področji znotraj managementa in razumevanje, kako teoretično znanje uporabiti v praksi.

5. Metode poučevanja in učenja

 • e-študij: gradiva, praktični primeri/vaje, članki, filmi

6. Načini ocenjevanja

 •  Pisni (ali ustni) izpit (100 %)