738 Osnove anketnega raziskovanja v upravi

738 Osnove anketnega raziskovanja v upravi

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Jože Benčina

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent

 • opredeli problem, oblikuje raziskovalno vprašanje, pripravi in izpelje anketno raziskavo,
 • uporabi računalniško tehnologijo in statistična orodja za zbiranje, analizo in predstavitev rezultatov anketne raziskave;
 • preuči literaturo in zgradi raziskovalni konstrukt in vprašalnik;
 • pripravi postopek vzorčenja in izračuna točkovne ocene parametrov ter oceni prave vrednosti parametrov;
 • postavi hipotezo in izbere ter uporabi primerno tehniko za preverjanje hipoteze,
 • rezultate anketne raziskave kritično obravnava in jih sooči s konkretno situacijo v javnem sektorju.

Kompetence:
Študent je usposobljen za:

 • preiskovanje numeričnih podatkov, razumevanje odkritij, oblikovanje sklepov in reševanje problemov;
 • uporabo IT tehnologije in statističnih pripomočkov za izpeljavo statistične raziskave in oblikovanje poročil ter predstavitev;
 • odkrivanje ključnih dejstev v nizu podatkov,
 • zaznavanje napačnih in nepopolnih podatkov, ki jih je potrebno verificirati;
 • prepoznavanja informacij, ki se ne nanašajo na odločitev ali rešitev
 • primerjanje rezultatov opazovanj ali raziskavo s pričakovanimi, za namenom odkriti neskladnosti
 • razumevanje pomena statističnih informacij in njihovega pomena za konkretne okoliščine.

2. Vsebina predmeta

 • Kritičen vpogled v metodologijo anketnega raziskovanja
 • Anketno raziskovanje v javnem sektorju
 • Od konceptualnega modela do vprašalnika
 • Razvoj kakovostnega merilnega instrumenta
 • Implementacija vprašalnika
 • Metode vzorčenja in problem odzivnosti
 • Načrtovanje in izvedba anketne raziskave
 • Analiza podatkov, validacija merilnega instrumenta
 • Kritična refleksija rezultatov anketne raziskave in pošteno poročanje

3. Temeljna literatura in viri

 • LEEUW, Edith Desirée de, HOX, Jop, DILLMAN, Don (2008). International handbook of survey methodology.
 • L. Erlbaum Associates, New York . 549 str.
 • BICKMAN, Leonard, ROG, Debra J. (2009). The SAGE handbook of applied social research methods. 2nd ed. SAGE, Los Angeles. 661 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje:

 • razumejo pomembno vlogo študija virov kot osnove za pripravo anketne raziskave;
 • razumejo odnos med konstruktom in zgradbo anketne raziskave

Študentje so zmožni:

 • pripraviti in realizirati anketno raziskavo;
 • izbrati in uporabiti ustrezne statistične tehnike za analizo podatkov anketne raziskave;
 • interpretirati rezultate statistične analize z vsebinskim pomenom
 • so ozaveščeni o pomembnosti kritične refleksije rezultatov anketnih raziskav v smislu da razlikujejo le med statistično signifikantnimi vrednostmi parametrov

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • seminar
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali zagovor dela (30 %)
 • naloge in aktivno sodelovanje (10 %)