737 Organizacijsko vedenje

737 Organizacijsko vedenje

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Tatjana Kozjek

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent

 • odkrije značilnosti organizacijskega vedenja v organizaciji
 • primerja vpliv različnih razmerij na delovanje organizacije
 • uporabi različne načine oblikovanja odnosov v  organizaciji
 • razčleni in rešuje problematične situacije
 • poišče in uporabi primerne elemente poslovne komunikacije.

Kompetence:

 • Sposobnost razumevanja vloge in pomena organizacijskega vedenja.
 • Sposobnost razumevanja, vzdrževanja, kontrole in predvidevanja s organizacijskega vedenja.
 • Prepoznavanje neformalne organizacije kot načina organizacijskega vedenja.
 • Sposobnost oblikovanja timske organizacije in motivacije v sodobnih organizacijah.
 • Spoznati kulturo in klimo v organizaciji in njenega vpliva na vedenje zaposlenih.
 • Sposobnost zaznave in reševanja konfliktov v sodobni organizaciji.
 • Spoznati osnove etike in morale ter njenega vpliva na vedenje zaposlenih.
 • Spoznati in obvladovati stres v sodobni organizaciji.
 • Spoznati elemente okolja in njihovega vpliva na vedenje zaposlenih.

2. Vsebina predmeta

1. Mikro organizacijsko vedenje

 • Izvira kadrov
 • Osebnost in individualne razlike v organizacijskem vedenju
 • Noticavija in doseženi rezultati
 • Stres

2. Mezo organizacijsko vedenje

 • Skupine v organizaciji
 • Timi v organizaciji
 • Skupinska dinamika in timska učinkovitost
 • Komunikacije, odločanje in pogajanje
 • Vodenje skupin in organizacije

3. Makroorganizacijsko vedenje

 • Politikka
 • Konflikti
 • Organizacijske strukture in oblikovanje organizacije
 • Organizacijska kultura
 • Organizacijski razvoj
 • Organizacijska klima

4.    Mednarodno organizacijsko vedenje

3. Temeljna literatura in viri

 • Ivanko, Š. (2007). Organizacijsko vedenje. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Ivanko, Š. (2013). Organizational Behavior. Fakulteta za upravo. Ljubljana
 • Wagner & Hellenbeck (2010). Organizationa Behavior Securing Competitive Advantage. Taylor & Frances, New York

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent:

 • Spozna in razume vlogo in pomen vedenja zaposlenih v organizaciji.
 • Spozna načine strukturiranja, vzdrževanja, nadzorovanja in predvidevanja vedenja zaposlenih v sodobni organizaciji.
 • Razume in obvladuje interakcijsko delovanje dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje organizacijskega vedenja v sodobni organizaciji.
 • Uporablja znanje in spretnosti s področja organizacijskega vedenja zaposlenih v sodobni organizaciji.
 • Aktivno in kritično spremlja in reflektira aktualna dogajanja s področja organizacijskega vedenja zaposlenih v sodobni organizaciji.
 • Kritično vrednosti izkušnje s področja organizacijskega vedenja zaposlenih v sodobni organizaciji

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja, seminarji in študije primerov

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit (50 %)
 • Seminarska naloga (50 %)