735 Nemški jezik v upravni praksi

735 Nemški jezik v upravni praksi

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: Margit Horvath

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent zna:

 • našteti glavne značilnosti političnega sistema Slovenije in ga primerjati z Nemčijo oz. Avstrijo
 • napisati povzetek ali mnenje na srednje zahtevni ravni na osnovi branih in slišanih nemških besedil
 • voditi pogovor na srednje zahtevni ravni o aktualnih temah s področja javnega življenja  in uprave
 • uporabiti strokovno besedišče s področja lokalne, državne in evropske uprave

Kompetence:
Študent je sposoben:

 • uporabljati besedišče nemškega splošnega in strokovnega jezika s področja uprave na zahtevnejši ravni,
 • razumeti nemška slušna in bralna besedila o
 • različnih vsebin s področja javnega življenja in uprave na zahtevnejši ravni,
 • sporazumevati se o aktualnih dogodkih in vsebinah iz upravne prakse v nemščini na zahtevnejši ravni,
 • podati stališče o določenem problemu in analizirati prednosti/slabosti možnosti v nemščini na srednje zahtevni ravni,
 • pisanja povzetkov in komentarja o različnih strokovnih temah v nemščini na srednje zahtevni ravni.

2. Vsebina predmeta

 • demografski razvoj v Sloveniji, družina danes in nekoč (samohranilke)
 • pomen demokracije (delitev oblasti)
 • mladi, politika in volilna pravica
 • državna ureditev Slovenije (ustava, parlament,  ...)
 • politični sistem v Nemčiji in Avstriji
 • pravice manjšin in večjezičnost  (slovenska manjšina v Avstriji),
 • lokalna samouprava v Sloveniji in Nemčiji (naloge občin)
 • kakovost življenja v mestu (varnost in Oktoberfest)
 • struktura in naloge EU
 • javni uradi in birokracija

Slovnične strukture:
oziralni odvisniki, sedanji deležnik kot pridevnik, glagoli v stalnih besednih zvezah, pretekli deležnik, pridevniki in deležniki kot samostalniki, naklonski glagoli v enojnem in sestavljenem pretekliku, odvisniki (indem, dadurch dass), oblike trpnika, sklanjatev pridevnikov v primerniku/presežniku, odvisni stavki (wenn, damit, um + zu), pridevniška sklanjatev, nedoločnik s zu, pogojnik za preteklost, indirektna vprašanja.

3. Temeljna literatura in viri

a) Obvezna literatura in viri (Typical textbooks and readings):

 • Margit Horvath, Deutsch in der Verwaltungspraxis, (v prenovi),  ca. 100 str.
 • Fakten über Slowenien, Government of the RS, Public Relations and Media Office, (the latest edition), 100 str.
 • Spletni dvojezicni slovarji pons:   www.pons.si
 • spletni enojezični slovar DWDS: https://www.dwds.de/wb/Verwaltung

Terminološka zbirka izrazov Evroterm: www.evroterm.gov.si/index.php
b) Dodatna literatura in viri:

 • tuji spletni viri in izbrani članki /(video) prispevki za pisne komentarje in ustne predstavitve
 • Online Grammatikübungen und -erklärungen:  https://www.grammatiktraining.de/uebungen.html

4. Predvideni študijski rezultati

Študent nadgradi znanje splošnega nemškega jezika in razume zahtevnejšo strokovno terminologijo s področja javne uprave.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Vaje
 • E-učenje (naloge v Moodlu)
 • debata
 • Predstavitev
 • Pisno poročilo

6. Načini ocenjevanja

 • Naloge (v Moodlu) in aktivno sodelovanje (15 %)
 • Predstavitev/pisno poročilo (15 %)
 • Test (10 %)
 • Pisni izpit in ustni zagovor (po presoji učitelja) (60 %)