737 Organizacijsko vedenje

737 Organizacijsko vedenje

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Štefan Ivanko

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • odkrije značilnosti organizacijskega vedenja v organizaciji
 • primerja vpliv različnih razmerij na delovanje organizacije
 • uporabi različne načine oblikovanja odnosov v  organizaciji
 • razčleni in rešuje problematične situacije
 • poišče in uporabi primerne elemente poslovne komunikacije.

Kompetence:

 • razumevanje vloge posameznika in organizacije na področju organizacijskega vedenja
 • sposobnost analitičnega mišljenja na področju organizacijskega vedenja
 • sposobnost povezovanja različnih vsebin s področja organizacijskega vedenja
 • sposobnost uporabe veščin sodelovanja s sodelavci in strankami
 • obvladovanje osnov komuniciranja in javnega nastopanja.

2. Vsebina predmeta

 • Pojmovne opredelitve organizacijskega vedenja, posameznika in organizacije
 • Neformalna organizacija kot način organizacijskega vedenja
 • Skupinsko in timsko delo
 • Motiviranje
 • Organizacijska kultura in organizacijska klima
 • Vpliv menedžerjev in vodij na organizacijsko vedenje
 • Konflikti v organizaciji
 • Etika in morala
 • Stres
 • Odločanje in vedenje
 • Pogajanja
 • Komuniciranje in osnove govorništva

3. Temeljna literatura in viri

 • Ivanko, Š., Stare, J.: Organizacijsko vedenje, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2007. 314 strani.
 • Martin, J.: Organizational Behaviour. Thomson-Learning, London, 2001. Izbrana poglavja 50 strani.

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bomo zmožni spoznati in razumeti mehki del organizacije: spremenjeno vlogo in pomen človeka v sodobni organizaciji. Pridobili bodo temeljna znanja s področja vpliva mehkih organizacijskih spremenljivk na uspešnost organizacije. Poznali bodo pomembnejše  človeško vedenjske značilnosti sodobne organizacije ter osnove komuniciranja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarsko delo
 • študija primera
 • e-učenje
 • tutorstvo (za individualno učenje)

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit ali izpit opravljen z dvema kolokvijema (oba pozitivno) (100 %)
 • Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).