735 Nemški jezik v upravni praksi

735 Nemški jezik v upravni praksi

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur seminarskih vaj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: Margit Horvath

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent zna:

 • predstaviti značilnosti našega političnega sistema v nemščini in pri tem uporabljati zahtevnejše jezikovne oblike (npr. odvisnike),
 • napisati povzetek ali mnenje v nemščini na zahtevnejši ravni na osnovi branih in slišanih nemških besedil,
 • voditi pogovor v nemščini na srednje zahtevni ravni o aktualnih temah s področja javnega življenja  in uprave,
 • uporabiti strokovno besedišče v nemščini s področja državne in evropske uprave na zahtevnejši ravni,
 • ustrezno obravnavati reklamacijo v pogovoru s stranko  v nemščini na zahtevnejši ravni.

Kompetence:
Študent je sposoben:

 • uporabljati besedišče nemškega splošnega in strokovnega jezika s področja uprave na zahtevnejši ravni,
 • razumeti nemška slušna in bralna besedila o
 • različnih vsebin s področja javnega življenja in uprave na zahtevnejši ravni,
 • sporazumevati se o aktualnih dogodkih in vsebinah iz upravne prakse v nemščini na zahtevnejši ravni,
 • podati stališče o določenem problemu in analizirati prednosti/slabosti možnosti v nemščini na srednje zahtevni ravni,
 • pisanja povzetkov in komentarja o različnih strokovnih temah v nemščini na srednje zahtevni ravni.

2. Vsebina predmeta

 • življenje v družbi in družini, samohranilke; slovnica: oziralni odvisniki,
 • socialno in zdravstveno zavarovanje v Sloveniji; slovnica: sedanji deležnik kot pridevnik,
 • demokracija, politika, mladi in volilna pravica; slovnica: glagoli v stalnih besednih zvezah,
 • politični sistem v Sloveniji in nekaterimi nemško-govorečimi deželami (ustava in parlament); slovnica: pretekli deležnik, pridevniki in deležniki kot samostalniki,
 • večjezičnost, problemi manjšin - slovenska manjšina v Avstriji; slovnica: naklonski glagoli v enojnem in sestavljenem pretekliku,
 • lokalna samouprava, naloge občin, civilna iniciativa; slovnica: odvisniki (I): indem, dadurch dass ….
 • kakovost življenja v mestu, varnost, kriminalna statistika; slovnica: oblike trpnika, sklanjatev pridevnikov v primerniku/presežniku,
 • naloge EU, merila za članstvo; slovnica:  Odvisni stavki (II), predpretekli čas,
 • javni uradi in birokracija; slovnica: odvisni stavki (III) – wenn, damit, um + zu,
 • politika do tujcev (zdomcev); slovnica: Konjunktiv I (oblike), pridevniška sklanjatev (II),
 • brezposelnost, iskanje službe, prošnja, CV, predstavitveni pogovor; slovnica: nedoločnik s zu, pogojnik za preteklost,
 • reševanje reklamacij strank; slovnica: indirektna vprašanja.

3. Temeljna literatura in viri

 • Deutsch in der Verwaltung II, Margit Horvath, 2007/2008, 100 strani (študijsko gradivo)
 • Fakten über Slowenien, Kommunikationsamt der Regierung der RS, zadnja izdaja, (izbrana poglavja), ca. 100 strani
 • em Übungsgrammatik, Hueber Verlag, 2006, (izbrana poglavja), ca. 100 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent nadgradi znanje splošnega nemškega jezika in razume zahtevnejšo strokovno terminologijo s področja javne uprave.

5. Metode poučevanja in učenja

 • vaje
 • e-učenje
 • krajši nastopi
 • igranje vlog
 • ustna predstavitev
 • pisno poročilo

6. Načini ocenjevanja

 • naloge in aktivno sodelovanje (15 %)
 • predstavitev/pisno poročilo (10 %)
 • testi (15 %)
 • pisni izpit (60 %)