723 Družbena odgovornost

723 Družbena odgovornost

 • Študijski program in stopnja: visokošolski stokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Nina Tomaževič

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent pozna in razume področje družbene odgovornosti – njen zgodovinski razvoj in opredelitev, mnenja v prid in proti družbeni odgovornosti, področje poročanja o družbeni odgovornosti ter družbeno odgovornost v javni upravi
 • študent pozna in razume poslovno etiko ter njeno povezavo s pravom, moralo in trajnostnim razvojem
 • študent pozna in razume opredelitve pojmov kakovosti, odličnosti in inovativnosti ter sovpadanje teh pojmov z družbeno odgovornostjo. Podrobneje pozna model odličnosti za javno upravo
 • študent samostojno reši študije primerov s področja družbene odgovornosti in poslovne etike

Predmetno specifične kompetence:

 • sposobnost povezovanja in prenašanja pridobljenih znanj s področja managementa in družbene odgovornosti v prakso,
 • sposobnost razložiti in primerjati dogajanja na področju managementa in družbene odgovornosti
 • sposobnost oblikovanja predlogov za reševanje problemov in njihove interpretacije v upravni praksi,
 • sposobnost razumeti prakso s področja družbene odgovornosti in odličnosti v slovenskem kontekstu,
 • sposobnost zbiranja informacij ter sposobnost uporabe pridobljenih informacij ter sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja v zbornem oz. knjižnem slovenskem jeziku

2. Vsebina predmeta

 • Organizacija in združba
 • Upravljanje, ravnanje,  vodenje, 'novi javni management'
 • Uspešnost in učinkovitost
 • Udeleženci (ang. stakeholders)
 • Zgodovinski razvoj in opredelitev družbene odgovornosti
 • Mnenja v prid in proti ter prihodnji razvoj družbene odgovornosti, poročanje o družbeni odgovornosti, družbena odgovornost v javni upravi
 • Opredelitev poslovne etike
 • Poslovna etika in pravo, poslovna etika in morala
 • Globalizacija in trajnostni razvoj
 • Kakovost, odličnost, inovativnost
 • Orodja in nagrade odličnosti
 • Model odličnosti za javno upravo

3. Temeljna literatura in viri

 • BLOWFIELD, Michael, MURRAY, Alan: Corporate Responsibility. Oxford University Press, Oxford, 2008 (cca 100 str.)
 • CRANE, Andrew, MATTEN, Dirk: Business Ethics. Oxford University Press, Oxford, 2007  (cca 100 str.)
 • FLYNN, Norman: Public Sector Management. Sage. London, 2007. (cca 40 str.)
 • EPSTEIN, Marc J.: Making sustainability work: best practices in managing and measuring corporate social, environmental and economic impacts. Sheffield, Greenleaf, San Francisco, 2008 (cca 100 str.).

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je usposobljen za razumevanje in reševanje problemov družbene odgovornosti, poslovne etike in odličnosti ter pridobivanje in uporabo informacij s sodobno informacijsko- komunikacijsko tehnologijo.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • individualne in skupinske študije primerov
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

Pisni izpit (100 %)