737 Organizacijsko vedenje

737 Organizacijsko vedenje

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Štefan Ivanko

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • predstaviti pomen poznavanja in razumevanje organizacijskega vedenja in odnosov v organizaciji
 • seznaniti študente z vsebinami in načini dela v obvladovanje medsebojnih odnosov v  organizaciji.
 • usposobiti slušatelje za odkrivanje, analiziranje in reševanje problemov, ki zadevajo snovanje, oblikovanje in uvajanje postopkov organizacijskega vedenja

Predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje sodobne organizacijske teorije s področja organizacijskega vedenja
 • vrednotenje kategorij s področja organizacijskega vedenja
 • razumevanje elementov notranjega in zunanjega okolja, ki vplivajo na organizacijsko vedenje.

2. Vsebina predmeta

 • Pojmovne opredelitve organizacijskega vedenja, posameznika in organizacije
 • Neformalna organizacija kot način organizacijskega vedenja
 • Skupinsko in timsko delo
 • Motiviranje
 • Organizacijska kultura in organizacijska klima
 • Vpliv menedžerjev in vodij na organizacijsko vedenje
 • Konflikti v organizaciji
 • Etika in morala
 • Stres
 • Odločanje in vedenje
 • Pogajanja
 • Komuniciranje in govorništvo

3. Študijska literatura

 • Ivanko, Š., Stare, J.: Organizacijsko vedenje, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2007. 314 strani.
 • Martin, J.: Organizational Behaviour. Thomson-Learning, London, 2001. Izbrana poglavja 50 strani.

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni /pisni izpiti oziroma dva kolokvija: 70% (4 ECTS)
 • seminarsko delo  30% (2 ECTS)