723 Družbena odgovornost

723 Družbena odgovornost

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Nina Tomaževič

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študente s pojmovanji organizacije in združbe, razlikovanjem med upravljanjem, ravnanjem in vodenjem, primerjavo uspešnosti in učinkovitosti ter pojmom udeleženci; predstaviti značilnosti zasebnega in javnega sektorja ter njune podobnosti in razlike na področju ravnanja,
 • seznaniti študente s pojmom družbene odgovornosti – njenim zgodovinskim razvojem, opredelitvami,  mnenji v prid in proti družbeni odgovornosti, družbeni odgovornosti v organizacijah javne uprave ter povezavi družbene odgovornosti in etike,
 • seznaniti študente s pojmi kakovosti, odličnosti in inovativnosti ter sovpadanjem teh pojmov z družbeno odgovornostjo
 • prikazati pomen družbene odgovornosti kot elementa odličnosti poslovanja s poudarkom na odličnosti javne uprave in širšega javnega sektorja
 • usposobiti študente za samostojno predstavitev izsledkov strokovne literature ter za ustvarjanje slovarjev strokovnih izrazov v angleškem in slovenskem jeziku

Predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje pojmovanja, zgodovine/razvoja in pomena družbene odgovornosti,
 • obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja in uporabe znanja z različnih področij,
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst družbene odgovornosti
 • razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov,
 • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri iskanju novih informacij in raziskovanju področja

2. Vsebina predmeta

1. Osnovni pojmi in opredelitve s področja ravnanja (ang. managementa)

 • organizacija/združba; upravljanje/ravnanje/vodenje; uspešnost/učinkovitost
 • primerjava značilnosti javnega in zasebnega sektorja ter področja ravnanja v obeh sektorjih

2. Družbena odgovornost

 • udeleženci (ang. stakeholders)
 • zgodovinski razvoj in opredelitev družbene odgovornosti
 • mnenja v prid in proti ter prihodnji razvoj družbene odgovornosti
 • družbena odgovornost v javni upravi
 • družbena odgovornost in etika

3. Družbena odgovornost kot temeljno načelo odličnosti poslovanja

 • kakovost/odličnost/inovativnost; sovpadanje z družbeno odgovornostjo
 • družbena odgovornost kot element odličnosti
 • odličnost v javni upravi in širšem javnem sektorju

3. Študijska literatura

 • CRANE, Andrew, MATTEN, Dirk: Business Ethics. Oxford University Press, Oxford, 2007. (100 strani od 563)
 • FLYNN, Norman: Public Sector Management. Sage. London, 2007. (40 strani od 312)
 • EPSTEIN, Marc J.: Making sustainability work: best practices in managing and measuring corporate social, environmental and economic impacts. Sheffield, Greenleaf, San Francisco, 2008 (100 strani od 288).
 • JAKOMIN, Alenka: Slovenski primeri prakse družbene odgovornosti. GV Založba, Ljubljana (57 strani).
 • KAKER, Blanka (ur.): Družbena odgovornost. Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, Ljubljana, 2008 (68 strani).
 • KOVAČ, Polonca et al.: Raziskava o poslovni odličnosti v povezavi z uporabo orodij za stalne izboljšave in inovativnost, dvig kakovosti in odličnosti v organizacijah v Republiki Sloveniji: področje javne uprave, končno poročilo. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2008 (40 strani od 245).
 • MAROLT, Janez, GOMIŠČEK, Boštjan: Management kakovosti. Založba Moderna organizacija, Kranj, 2005 (cca 90 strani do skupno 574).
 • LOZANO, Josep M., ALBAREDA, Laura: Goverments and corporate social responsibility. Palgrave Macmillan, New York, 2008.(50 od 207 str.)

4. Obveznosti študenta

 • vpis v letnik študija
 • priporoča se temeljno znanje angleškega jezika (vsaj B1 po CEFR)
 • uspešno opravljene individualne in skupinske naloge so pogoj za pristop k izpitu

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpitna ocena je sestavljena iz ocene, pridobljene s sodelovanjem na vajah oz. na seminarjih, potencialnega kolokvija in pisnega ali ustnega izpita.