869 Spletne tehnologije

869 Spletne tehnologije

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Aleš Smrdel

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnove naslednjih predmetov iz predhodnih semestrov:

 • Algoritmi in podatkovne strukture 1
 • Podatkovne baze
 • Komunikacijski protokoli in omrežna varnost

1. Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študentom predstaviti splet kot model porazdeljenega sistema in uporabo različnih spletnih tehnologij na strani odjemalca in na strani strežnika. Pridobljena znanja študentom omogočajo samostojen razvoj spletnih strani, spletnih mest in spletnih aplikacij.

  2. Vsebina predmeta

  • Uvod - spletne tehnologije
  • Internet (računalnik, omrežje)
  • Splet (WWW) – dokumentno zasnovan porazdeljen sistem
  • Arhitektura spleta (model odjemalec-strežnik, komunikacija, imenovanje, ... )
  • Standardi in protokoli
  • Programiranje na strani odjemalcev: (X)HTML, Skriptni jeziki (JavaScript, jQuery,...)
  • Programiranje na strani strežnika (PHP, CGI, servlet, ...)
  • Tehnologije spletnega iskanja in pridobivanja virov (portali, iskalniki, forumi, ...)
  • Meta- jezik XML (imenski prostor, XML preverjanje, predstavitveni formati, aplikacije XML, ...)
  • XML zasnovane spletne storitve (SOAP, WSDL, UDDI), RESTful
  • Spletno inženirstvo (strategije in metodologije razvoja spletnih aplikacij, uporabniška podpora)
  • Varnost spletnih aplikacij (uporabniki, identitete, certifikati, šifriranje)
  • Semantični splet

  3. Temeljna literatura in viri

  • J.C. Jackson, Web technologies – A computer science perspective, Pearson, 2007.
  • D. Flanagan, Javascript The definitive guide, 6th edition, O'Reilly, 2011.
  • J.C. Meloni, PHP, MySQL and Apache All in One, www.it-ebooks.info, 2012.
  • Spletni vir: www.w3schools.com.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje:

  • Poznavanje spleta (interneta) predstavljenega kot porazdeljeni sistem, ki deluje po principu model odjemalec-strežnik.
  • Razumevanje razvoja in programiranja spletnih aplikacij, storitev na nivoju inženirskega dela.

  Uporaba:

  • Uporaba spletnih tehnologij na področju spletnega inženirstva, tako  na strani odjemalca, kot strežnika.

  Refleksija:

  • Spoznavanje in razumevanje teorije spletnih tehnologij in njene uporabe pri praktičnem delu, tako v laboratoriju, kot tudi v realnih aplikacijah.

  Prenosljive spretnosti:

  • Načrtovanje in razvoj spletnih rešitev na različnih inženirskih, kakor tudi drugih področjih.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja in individualne naloge v povezavi s  seminarji in projektnim delom v okviru laboratorijskih vaj naj bi na osnovi sprotnega povezovalnega načina omogočili doseganje navedenih študijskih ciljev.

  6. Načini ocenjevanja

  • Sprotno preverjanje (domače naloge, seminarji,  projektno delo) (50 %)
  • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (50 %)