868 Informatizacija poslovnih procesov v upravi

868 Informatizacija poslovnih procesov v upravi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Tina Jukić

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent se izobrazi za razumevanje vloge poslovnih procesov v upravnem poslovanju in njihovega pomena za učinkovitost le-tega
 • študent se izobrazi s koncepti, tehnikami in metodami analize, načrtovanja, gradnje in uvajanja informacijskih sistemov v upravi
 • študent se izobrazi z organizacijskimi vidiki ter osnovami projektnega pristopa pri razvoju informacijskih sistemov

Kompetence

 • razumevanje analize poslovnih procesov ter njihove informatizacije
 • samostojna kritična analiza poslovnih sistemov in poslovnih procesov
 • sposobnost racionalizacije, prenove v funkciji nadaljnje informatizacije ter razvoja informacijskega sistema na logični ravni
 • opredelitev informacijskih potreb uporabnikov ter njihovo modeliranje
 • sodelovanje ali samostojno vodenje dela pri projektih prenove in informatizacije poslovnih procesov

  2. Vsebina predmeta

  • Pojmovno teoretična izhodišča
  • Analiza poslovnega sistema v kontekstu informatizacije
  • Izbrane metode in tehnike za analizo različnih pogledov na poslovni sistem
  • Pristopi k načrtovanju in gradnji informacijskih sistemov
  • Življenjski cikel razvoja informacijskih sistemov s poudarkom na logični zasnovi
  • Ključni dejavniki uspeha pri informatizaciji poslovanja
  • Metode in tehnike za zajem uporabniških zahtev
  • Pristopi k modeliranju postopkov
  • Pristopi k modeliranju podatkov
  • Predstavitev najpomembnejših podatkovnih modelov
  • Vrednotenje projektov informatizacije
  • Vodenje projektov informatizacije

  3. Temeljna literatura in viri

  • Kovačič A., Bosilj-Vukšič V.(2005). Management poslovnih procesov. Ljubljana: GV Založba. Izbrana poglavja, 100 str.
  • Sharp, A., McDermott, P. (2009). Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development, 2nd Edition. Norwood, MA: Artech House, Inc.
  • Kovačič, A., Vintar M. (1994). Načrtovanje in gradnja informacijskih sistemov. Ljubljana: DZS. Izbrana poglavja, 100 strani.
  • Shelly B. et al. (2008). Systems Analysis and Design, Thomson Course Technology.
  • Ritchie, C. (2008). Database Principles and Design. London: Cengage learning EMEA. Izbrana poglavja, 150 strani.
  • Vsebine v e-učilnici

  4. Predvideni študijski rezultati

  • Študent je sposoben samostojne kritične analize poslovnih procesov v organizaciji, opredeliti njihove informacijske potrebe, samostojno voditi ali sodelovati v projektih vsebinske zasnove oziroma specifikacije IS v upravi.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanje
  • vaje
  • seminarska naloga
  • (skupinska) predstavitev
  • študija primera
  • e-učenje
  • konzultacije

  6. Načini ocenjevanja

  • Pisni izpit in/ali ustni izpit, ki se lahko opravi z dvema kolokvijema (50 %)
  • Seminarska naloga z zagovorom (50 %)