866 Metode in tehnike za podporo odločanja v upravi

866 Metode in tehnike za podporo odločanja v upravi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski

 

1. Cilji in kompetence

Cilji – študent:

 • razume in uporablja temeljne teoretične koncepte, pojme, metode in tehnike na področju podpore odločanja
 • kritično opazuje in analizira enostanve in zahtevne odločitvene procese v upravi
 • načrtuje, simulira in analizira zahtevne odločitvene modele za konkretne probleme odločanja v upravni praksi

Kompetence:

 • sposobnost načrtovanja, razvoja in uporabe enostavnih in večparameterskih modelov za podporo odločanju
 • sposobnost identificiranja, formuliranja in reševanja podločitvenih problemov v praksi

  2. Vsebina predmeta

  • Uvod v teorije odločanja
  • Enostavne metode in tehnike za podporo odločanja
  • Večparameterske metode in tehnike za podporo odločanja
  • Obravnava negotovosti in tveganja pri odločanju
  • Skupinsko odločanje
  • Sistemi za podporo odločanja
  • Povezovanje metod podpore odločanja z metodami iskanja zakonitosti v podatkih
  • Primeri uporabe sistemov za odločanje v upravi

  3. Temeljna literatura in viri

  • M. Bohanec: Odločanje in modeli. 1. ponatis. DMFA – založništvo, 2012.
  • R.T. Clemen: Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis. Duxbury, 1997.
  • E.Turban, J.E.Aronson: Decision Support Systems & Intelligent Systems. Prentice Hall, 2000.
  • E. Jereb, M. Bohanec, V. Rajkovič: DEXi: Rač. program za večparametrsko odločanje. Mod.org. 2003.
  • D. Mladenić, N. Lavrač, M. Bohanec, S. Moyle: Data mining and decision support. Kluwer, 2003.

  4. Predvideni študijski rezultati

  • Poznavanje in razumevanje temeljnih pojmov s področja teorije in podpore odločanja
  • Poznavanja in razumevanje procesov analize in reševanja odločitvenih problemov
  • Poznavanje praktičnih aspektov razvoja in uporabe odločitvenih modelov

  5. Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja
  • Vaje v računalniški učilnici
  • Seminarska naloga
  • E-učenje z namenom omogočiti študentom sprotno (samo)preverjanje znanja

  6. Načini ocenjevanja

  • Pisni ali ustni izpit (50 %)
  • Seminarska naloga (50 %)