862 Programiranje 1

862 Programiranje 1

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Janez Demšar

 

1. Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je spoznati osnove algoritmičnega razmišljanja in kodiranja v  primerno izbranem programskem jeziku (trenutno Python). Vsi koncepti so predstavljeni na nazoren in sistematičen način s številnimi zgledi in praktičnimi primeri.

2. Vsebina predmeta

Predavanja obsegajo naslednja poglavja:

 • Izrazi, osnovni podatkovni tipi, spremenljivke
 • Pogojni stavki, zanka while
 • Seznami, terke, zanka for
 • Podprogrami
 • Delo z datotekami
 • Slovarji in množice
 • Rekurzija
 • Imenski prostori
 • Osnove objektnega programiranja
 • Izjeme
 • Osnove uporabniških vmesnikov, delo z dogodki
 • Izpeljani seznami, generatorji, iteratorji
 • Dodatne teme

Na vajah študentje utrjujejo obravnavano snov na večjem številu programerskih nalog, ki sistematično predstavljajo snov predavanj. Naloge rešujejo na računalnikih ob pomoči učitelja.

3. Temeljna literatura in viri

Za začetnike:

 • M. L. Hetland: Beginning Python: from novice to professional, 2nd Ed., Apres, 2008.
 • Za študente, ki že znajo programirati:
 • J. Demšar: Python za programerje. 2. izd, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2012.
 • Spletne strani in tečaji (Coursera, Udacity, Edx...) za učenje Pythona; izbor je vsakoletno osvežen na spletni strani predmeta.
 • Zapiski s predavanj, gradivo za vaje in stari izpiti na domači strani predmeta.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje osnovnih programskih konstruktov (spremenljivke, stavki, zanke, podprogrami, ...) in njihova učinkovita uporaba za reševanje manjših programerskih problemov.
 • Analiza problema in tvorba ustrezne algoritmične rešitve; uporaba ustreznih programerskih prijemov; razlikovanje med slabšimi in boljšimi rešitvami.

Uporaba:

 • Snov predmeta predstavlja osnovno znanje programiranja in je temelj, na katerem gradi glavnina nadaljevalnih  predmetov visokošolskega študija.

Refleksija:

 • Spoznavanje osnov algoritmičnega razmišljanja in kodiranja računalniškega programa.
 • Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:
 • Poznavanje in učinkovita uporaba osnovnih konceptov programiranja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Klasična predavanja s sprotno predstavitvijo velikega števila zgledov na računalniku, na vajah reševanje velikega števila manjših programskih nalog, ki so tipična za posamezne dele snovi. Vaje se izvajajo na računalnikih ob pomoči učitelja in demonstratorjev, rešitve se oddajajo prek sistema Moodle.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo) (50 %)
 • Končno preverjanje: pisni in ustni izpit (50 %)