687 Informacijski sistemi v upravi

687 Informacijski sistemi v upravi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Mitja Dečman

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent razume pomen in vlogo informacijskih sistemov v upravi za uspešnost delovanja javnega sektorja
 • študent spozna normativno ureditev elektronskega poslovanja uprave
 • študent razlikuje med temeljnimi koncepti, načeli in rešitvami pri razvoju elektronskega poslovanja v javnem sektorju
 • študent razume funkcije in delovanje ključnih informacijskih sistemov v upravi

Kompetence:

 • usposobljenost za povezovanje in uporabo pridobljenih interdisciplinarnih znanj s področja informacijskih sistemov v upravi pri nadaljnjem razvoju in modernizaciji upravnega poslovanja
 • usposobljenost za učinkovitejšo uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije kot temeljne platforme za delovanje uprave in njenega uspešnejšega vključevanja v upravno poslovanje
 • usposobljenost za identifikacijo problemov, kritično analizo, sintezo in oblikovanje predlogov  boljših informacijskih rešitev v upravi
 • usposobljenost za ovrednotenje funkcionalnosti,  organiziranosti ter načinov uporabe karakterističnih informacijskih sistemov v upravi

  2. Vsebina predmeta

  • Pregled razvoja informatizacije uprave v Sloveniji in svetu
  • Teoretična izhodišča razvoja informacijskih sistemov v upravi
  • Informacijski pogled na upravo
  • Temeljni koncepti razvoja e-uprave
  • Značilnosti elektronskega poslovanja uprave in e-uprava
  • Normativna ureditev elektronskega poslovanja uprave
  • Varstvo osebnih podatkov
  • Dostop do informacij javnega značaja v pogojih elektronskega poslovanja
  • Javni elektronski portali
  • Razvoj portalov življenjskih situacij
  • Izbrani informacijski sistemi in registri
  • Informacijske rešitve za upravljanje z dokumentarnih gradivom v upravi

  3. Temeljna literatura in viri

  • VINTAR, Mirko (2010). Informacijski sistemi v upravi, študijsko gradivo. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
  • VINTAR, Mirko, GRAD, Janez (ur.) (2004). E-uprava: izbrane razvojne perspektive, izbrana poglavja. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
  • Zborniki posvetovanj INDO (Informatika v državnih organih).
  • Zborniki posvetovanj Informatika v javni upravi.
  • Predpisi s področja elektronskega poslovanja uprave, varovanja osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja (Slovenija, EU).
  • Direktive EU (interoperabilnostni okvir).
  • Nacionalni interoperabilnostni okvir.
  • PAVLIHA, M., JERMAN-BLAŽIČ, B. (2002): Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) : s komentarjem (izbrana poglavja, 80 str.).  GV založba, Ljubljana.
  • PLIČANČIČ, S. (2005): Komentar Zakona o dostopu do informacij javnega značaja : s pravom EU in primerjalnopravno prakso (izbrana poglavja, 80 str.), Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana.
  • PIRC MUSAR, Nataša, BIEN KARLOVŠEK, Sonja, PETRIČ, Aleš, PRELESNIK, Mojca, KOTNIK ŠUMAH, Kristina (2006). Vse o dostopu do informacij javnega značaja za prosilce in organe zavezance : pojasnila, navodila in opisi postopkov ter zakonodajnih sprememb v priročniku (izbrana poglavja, 80 str.) Forum, Maribor.

  4. Predvideni študijski rezultati

  • študent obvlada temeljne principe, načela in usmeritve na področju razvoja informacijskih sistemov v upravi
  • študent pozna pomen in vlogo informacijskih sistemov za poslovanje uprave
  • študent pozna delovanje izbranih karakterističnih informacijskih sistemov v upravi

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanje
  • vaje
  • seminarska naloga
  • skupinska predstavitev 

  6. Načini ocenjevanja

  • izpit (65 %):
   • pisni ali ustni izpit (lahko se delno ali v celoti opravi z dvema kolokvijema) (50 %) +
   • delna naloga (5 %) +
   • delni testi (10 %)
  • seminarska naloga in pripadajoče aktivnosti ter zagovor dela (25 %)

  Končno oceno predmeta lahko študent dobi, če zadosti sledečim pogojem:

  • izpitni segment (vsi trije deli) mora biti pozitiven (vsota vseh treh delov mora biti več kot 50 %),
  • pisni ali ustni izpit mora biti pozitiven (več kot 50 %).