685 Razvoj informacijskih sistemov

685 Razvoj informacijskih sistemov

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Marko Bajec

 

1. Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je študente naučiti sistematičnih in discipliniranih pristopov k razvoju informacijskih sistemov. V okviru predmeta bodo predstavljeni tako tradicionalni kot tudi modernejši pristopi k razvoju informacijskih sistemov.

  2. Vsebina predmeta

  predavanja:

  • Splošno o razvoju IS
   • opis življenjskih modelov razvoja IS
   • pristopi in metodologije razvoja IS
   • problem obvladovanja kakovosti razvoja IS;
  • Strukturni razvoj
   • osnove strukturnega razvoja;
   • predstavitev osnovnih aktivnosti strukturnega razvoja;
  • Objektni razvoj
   • osnove objektnega razvoja;
   • predstavitev osnovnih aktivnosti objektnega razvoja; 
   • primerjava objektni-strukturni razvoj;
  • Sodobne lahke in agilne metodologije
   • predstavitev osnovnih konceptov;
   • predstavitev dobrih praks;
   • konkretni primeri lahkih in agilnih pristopov.

  3. Temeljna literatura in viri

  • Martin Fowler (2003). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Third Edition. Addison-Wesley.
  • Thomas A. Pender (2002). UML Weekend Crash Course. Wiley Publishing.
  • Booch, G., J. Rumbaugh in I. Jacobson (1999). The Unified Software Development Process. Addison Wesley.
  • [4] Kent Beck (1999). Extreme Programming Explained: Embrace Change, Addison-Wesley.
  • Martin, C. Robert (2003). Agile Software Development: Principles, Patterns and Practices. Prentice Hall.
  • Cockburn, A (2002). Agile Software Development. Pearson Education.
  • Silič Marin et al (2000). EMRIS - Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov. Ljubljana: Vlada RS, CVI.
  • Stephen J. Mellor, Kendall Scott, Axel Uhl, Dirk Weise (2004). MDA Distilled: Principles of Model-Driven Architecture. Addison-Wesley.
  • Hoffer, J. A., George, J. F. in Valacich, J. S. (1999). Modern Systems Analysis and Design, Second edition, Addison-Wesley.
  • Avison, D. E. in Fitzgerald, G. (2003). Information systems development: methodologies, techniques and tools, McGraw-Hill, London.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje:

  • Pristopi k razvoju IS; strukturne tehnike; objektne tehnike; sodobne, sociološko naravnane tehnike razvoja; ključni problemi in dejavniki uspeha pri razvoju IS.

  Uporaba:

  • Izbira in uporaba različnih tehnik pri skupinskem razvoju informacijskih rešitev; obvladovanje razvoja.

  Refleksija:

  • Poglobljeno razumevanje problematike skupinskega razvoja in zmožnost razvoja novih, posameznim skupinam prilagojenih pristopov. Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en

  predmet:

  • Spretnosti uporabe domače in tuje literature in drugih virov, uporaba IKT, uporaba sistematičnih pristopov, analiza potreb, identifikacija in reševanje problemov, delo v timih.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja,
  • računske vaje z ustnimi nastopi,
  • projektni način dela.

  6. Načini ocenjevanja

  • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo) (50 %)
  • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (50 %)