684 Planiranje in upravljanje informatike

684 Planiranje in upravljanje informatike

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Rok Rupnik

 

1. Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je študentom predstaviti osnovne pojme, pristope, metode in instrumente upravljanja informatike v poslovnih sistemih. Gre za področje strateškega planiranja, poslovno-informacijskih arhitektur ter drugih mehanizmov celostnega obvladovanja informatike.

  2. Vsebina predmeta

  Temeljna vsebinska področja predmeta zajemajo naslednje:

  • opredelitev in pregled obvladovanja informatike skozi čas:
   • opredelitev in časovni pregled strateškega planiranja, poslovno-informacijskih arhitektur, standardov, metodologij in ogrodij;
  • strateško planiranje informatike:
   • poslovna strategija, strateški elementi, analiza stanja, tehnološka vizija, načrt informacijske tehnologije, prioritete projektov, operativni plan;
  • metodologije strateškega planiranja informatike:
   • pregled metodologij strateškega planiranja, EMRIS (Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov);
  • poslovno-informacijske arhitekture:
   • arhitekturne ravni – poslovna, aplikativna, tehnološka, usklajenost poslovne in informacijske domene, storitveno usmerjena arhitektura (SOA), konceptualni model arhitekture (ISO 1471);
  • arhitekturne metode in ogrodja:
   • Zachman, Togaf, Archimate;
  • instrumenti upravljanja poslovnih sistemov in instrumenti upravljanja informatike:
   • EFQM, BSC, standardi ISO (9000, 17799, 27000);
  • organizacija informatike:
   • organizacija informatike v poslovnem sistemu, vrste organizacijskih shem organizacijske enote za informatiko.
  • procesi informatike:
   • plansko organizacijski, izvedbeni, podporni in nadzorni.
  • vrednotenje uspešnosti informatike in ravni zrelosti (CMMI),
  • ogrodja in najboljše prakse upravljanja informatike:
   • COBIT, ITIL, upravljanje varnosti, zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja.

  3. Temeljna literatura in viri

  • Strategic Planning, George A. Steiner, Free Press, 2008
  • Executive's Guide to IT Governance: Improving Systems Processes with Service Management, COBIT, and ITIL, Wiley, 2013
  • IT Governance: Policies & Procedures, Michael Wallace, Larry Webber, Wolters Kluwer Law & Business, 2013

  4. Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje:

  • Poznavanje pristopov,  metod, arhitektur  ter instrumentov upravljanja informatike.
  • Razumevanje strateškega planiranja in izbranih metod upravljanja informatike.

  Uporaba:

  • Uporaba mehanizmov upravljanja informatike pri delu informatika.

  Refleksija:

  • Razumevanje skladnosti med teorijo upravljanja informatike in praktičnim ravnanjem na podlagi konkretnih primerov uporabe v poslovnih sistemih ter najboljših praks.

  Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

  • Metode upravljanja informatike povezujejo med seboj različne vidike informatike, predstavljajo celostno obvladovanje informatike in so tako uporabne v okviru vseh področij informatike kot dela poslovnega sistema.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja,
  • laboratorijske vaje ter
  • seminarji.

  V okviru laboratorijskih vaj in seminarjev gre za skupinsko delo.

  6. Načini ocenjevanja

  • ena seminarska naloga (45 %)
  • dva kolokvija med semestrom ali ustni izpit (45 %)
  • sodelovanje na predavanjih (10 %)