681 Tehnologija upravljanja podatkov

681 Tehnologija upravljanja podatkov

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Matjaž Kukar

 

1. Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti  principe in pristope za upravljanje podatkov z dveh vidikov: zunanjega, s poudarkom na primernem načrtovanju in pripravi, ter notranjega, s poudarkom na tehnologijah znotraj podatkovnih baz.

  2. Vsebina predmeta

  Predavanja obsegajo dva tematska sklopa:

  Eksterni vidiki obvladovanja podatkov:

  • Podatkovne baze in podatkovna skladišča
  • Načrtovanje podatkovnih baz
   • Konceptualno, logično in fizično načrtovanje
   • Normalizacija relacij
   • Optimizacija performans
  • Načrtovanje podatkovnih skladišč
   • Namen in načrtovanje podatkovnih skladišč
   • Zagotavljanje kvalitete shranjenih podatkov
   • Pristopi k analizi shranjenih podatkov
  • Načrtovanje nerelacijskih podatkovnih baz
   • Nerelacijsko modeliranje podatkov

  Interni vidiki  obvladovanja podatkov:

  • Zagotavljanje dostopnosti in konsistentnosti podatkov
   • Upravljanje sočasnosti dostopa do podatkovne baze
   • Varovanje in obnavljanje podatkovne baze
   • Porazdeljeni in vzporedni podatkovni sistemi
  • Optimizacija in evalvacija poizvedb
   • Načrtovanje izvajanja poizvedb
   • Vrednotenje zahtevnosti osnovnih operacij
   • Alternativne strategije izvajanja poizvedb
  • Upravljanje delno strukturiranih in nestrukturiranih podatkov
   • Sodobni nerelacijski podatkovni sistemi
   • Delo s prostorskimi in časovnimi podatki
   • Delo z drugimi delno strukturiranimi ali nestrukturiranimi  podatki (tekst, zvok, slika, sekvence, JSON, XML)

  Vaje:

  • Seznaniti se s tipičnimi problemi pri obvladovanju podatkov in s prostopi za reševanje le-teh.
  • Spoznati in obvladati orodja za načrtovanje in uporabo podatkovnih baz.
  • Obvladati uporabo produktov teh orodij v praktičnih primerih (v obliki seminarske naloge).

  Pri vajah se študenti seznanijo z orodji za obvladovanje podatkov (predvsem načrtovanje) in jih v okviru svojih domačih nalog samostojno uporabijo v praktičnih primerih. Rezultate domačih nalog predstavijo v obliki seminarjev.

  3. Temeljna literatura in viri

  • T. M. Connolly, C. E. Begg: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 4th edition, Addison Wesley, 2004.
  • S. Sumathi, S. Esakkirajan: Fundamentals of Relational Database Management Systems, Springer, 2007.
  • R. Ramakrishnan,  J. Gehrke: Database Management Systems, 3rd edition, McGraw-Hill, 2002.
  • Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement, Pragmatic Bookshelf, 2012

  4. Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje:

  • Poznavanje problematike upravljanja s podatki, ter razumevanje principov in pristopov za njihovo reševanje. Poznavanje konceptov in področij uporabnosti sodobnih nerelacijskih (NoSQL) podatkovnih sistemov.

  Uporaba:

  • Uporaba pridobljenih znanj  in orodij za obvladovanje podatkov v inženirskem in raziskovalnem delu.

  Refleksija:

  • Spoznavanje in razumevanje povezav med teoretičnimi principi za obvladovanje podatkov in njihovo uporabo v praksi.

  Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

  • Načrtovanje, obvladovanje, hranjenje in analiza različnih vrst podatkov se neposredno ali posredno uporablja na področjih informacijskih sistemov,  poslovne inteligence, spletnih storitev in inteligentnih sistemov.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja in seminarski način dela pri domačih nalogah. Poseben poudarek je na sprotnem študiju in na skupinskem delu pri domačih nalogah in seminarjih.

  6. Načini ocenjevanja

  • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo) (60 %)
  • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (40 %)