678 Pravna ureditev javne uprave

678 Pravna ureditev javne uprave

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Gregor Virant

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • spoznati temelje pravne ureditve javne uprave in javnega sektorja ter njunih posameznih delov,
 • pridobiti sistemsko in normativno podlago na področju javnega sektorja in javne uprave kot temelja za razumevanje in s tem učinkovitejši študij pri ostalih, bolj specializiranih predmetih (upravni postopek, javne službe, lokalna samouprava itd.).

Kompetence:

 • sistemsko poznavanje in razumevanje javne uprave in širšega javnega sektorja in pravnega okvira za njuno delovanje,
 • sposobnost iskanja specifičnih informacij v pravnih in drugih virih,
 • sposobnost umeščanja novih informacij v kontekst upravne znanosti, pravnega sistema, sistema javne uprave in širšega javnega sektorja,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi pravnega znanja na področju javne uprave in širšega javnega sektorja,
 • sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemovs področja pravne ureditve javne uprave in širšega javnega sektorja,
 • usposobljenost za spremljanje sprememb in novosti v pravni ureditvi področja.

  2. Vsebina predmeta

  • Temeljni pojmi (javno upravljanje, javni sektor, javna uprava, državna uprava)
  • Vlada (pojem, funkcije, sestava, procesi)
  • Državna uprava (funkcije, organizacija, teritorialna dekoncentracija, načela delovanja, procesi)
  • Nedržavna uprava (javno pooblastilo, privatizacija izvajanja upravnih nalog)
  • Lokalne uprave
  • Javne službe
  • Ljudje v upravi (funkcionarji in javni uslužbenci)
  • Materialni vidik javne uprave (premoženje in financiranje)
  • Nadzor delovanja javne uprave (upravni, sodni, parlamentarni in druge oblike)

  3. Temeljna literatura in viri

  • Virant, Gregor (2009): Javna uprava, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 286 str.
  • Bugarič, Bojan et.al. (2004): Komentar zakonov s področja uprave (1. natis), Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana
  • Rabin, Jack (ur.) et. al. (2007): Handbook of public administration (3rd ed.), CRC/Taylor & Francis, Boca Raton, izbrana poglavja, do 100 str.

  4. Predvideni študijski rezultati

  • Študent v okviru predmeta spozna pomen, strukturo, funkcije, principe delovanja in procese javne uprave in javnega sektorja kot celote in njunih posameznih delov, s poudarkom na pravni ureditvi le-teh.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • Predmet je sestavljen iz predavanj, seminarja in vaj.
  • Pri poučevanju bo uporabljena metoda ustnega razlaganja (monološka metoda), razgovora (dialoška metoda), na vajah pa tudi metoda dela s tekstom.
  • Od učnih oblik bodo uporabljene frontalna (ex cathedra), skupinska in individualna.

  6. Načini ocenjevanja

  Pisni ali ustni izpit  (100 %)