685 Razvoj informacijskih sistemov

685 Razvoj informacijskih sistemov

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Marko Bajec

1. Namen predmeta

Cilj predmeta je študente naučiti sistematičnih in discipliniranih pristopov k razvoju informacijskih sistemov. V okviru predmeta bodo predstavljeni tako tradicionalni kot tudi modernejši pristopi k razvoju informacijskih sistemov.

2. Vsebina predmeta

I. Splošno o razvoju IS

 • opis življenjskih modelov razvoja IS
 • pristopi in metodologije razvoja IS
 • problem obvladovanja kakovosti razvoja IS;

II. Strukturni razvoj

 • osnove strukturnega razvoja;
 • predstavitev osnovnih aktivnosti strukturnega razvoja;

III. Objektni razvoj

 • osnove objektnega razvoja;
 • predstavitev osnovnih aktivnosti objektnega razvoja; 
 • primerjava objektni-strukturni razvoj;

IV. Sodobne lahke in agilne metodologije

 • predstavitev osnovnih konceptov;
 • predstavitev dobrih praks;
 • konkretni primeri lahkih in agilnih pristopov.

 

3. Študijska literatura

 • Martin Fowler (2003). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Third Edition. Addison-Wesley.
 • Thomas A. Pender (2002). UML Weekend Crash Course. Wiley Publishing.
 • Booch, G., J. Rumbaugh in I. Jacobson (1999). The Unified Software Development Process. Addison Wesley.
 • [4] Kent Beck (1999). Extreme Programming Explained: Embrace Change, Addison-Wesley.
 • Martin, C. Robert (2003). Agile Software Development: Principles, Patterns and Practices. Prentice Hall.
 • Cockburn, A (2002). Agile Software Development. Pearson Education.
 • Silič Marin et al (2000). EMRIS - Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov. Ljubljana: Vlada RS, CVI.
 • Stephen J. Mellor, Kendall Scott, Axel Uhl, Dirk Weise (2004). MDA Distilled: Principles of Model-Driven Architecture. Addison-Wesley.
 • Hoffer, J. A., George, J. F. in Valacich, J. S. (1999). Modern Systems Analysis and Design, Second edition, Addison-Wesley
 • Avison, D. E. in Fitzgerald, G. (2003). Information systems development: methodologies, techniques and tools, McGraw-Hill, London.

4. Obveznosti študenta

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI. Obvezna je vsaj 75 % prisotnost pri organiziranem izvajanju vaj.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu so uspešno opravljene vaje, to je izdelan projekt. Projekti se ocenjujejo. Možno je pridobiti od 1 do 5 točk, ki se štejejo kot dodatne točke pri rezultatu pisnega izpita. Pisne in ustne izpite se sicer izvaja v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI.