684 Planiranje in upravljanje informatike

684 Planiranje in upravljanje informatike

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Marjan Krisper

1. Namen predmeta

Cilj predmeta je študentom predstaviti osnovne pojme, pristope, metode in instrumente upravljanja informatike v poslovnih sistemih. Gre za področje strateškega planiranja, poslovno-informacijskih arhitektur ter drugih mehanizmov celostnega obvladovanja informatike.

2. Vsebina predmeta

Temeljna vsebinska področja predmeta zajemajo naslednje:

opredelitev in pregled obvladovanja informatike skozi čas:

 • opredelitev in časovni pregled strateškega planiranja, poslovno-informacijskih arhitektur, standardov, metodologij in ogrodij;

strateško planiranje informatike:

 • poslovna strategija, strateški elementi, analiza stanja, tehnološka vizija, načrt informacijske tehnologije, prioritete projektov, operativni plan;

metodologije strateškega planiranja informatike:

 • pregled metodologij strateškega planiranja, EMRIS (Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov);

poslovno-informacijske arhitekture:

 • arhitekturne ravni - poslovna, aplikativna, tehnološka, usklajenost poslovne in informacijske domene, storitveno usmerjena arhitektura (SOA), konceptualni model arhitekture (ISO 1471);

arhitekturne metode in ogrodja:

 • Zachman, Togaf, Archimate;

instrumenti upravljanja poslovnih sistemov in instrumenti upravljanja informatike:

 • EFQM, BSC, standardi ISO (9000, 17799, 27000);

organizacija informatike:

 • organizacija informatike v poslovnem sistemu, vrste organizacijskih shem organizacijske enote za informatiko.

procesi informatike:

 • plansko organizacijski, izvedbeni, podporni in nadzorni.

vrednotenje uspešnosti informatike in ravni zrelosti (CMMI),

ogrodja in najboljše prakse upravljanja informatike: COBIT, ITIL, upravljanje varnosti, zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja.

3. Študijska literatura

Knjižna literatura:

 • M. Krisper et al.: EMRIS - Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov - Strateško planiranje, Vlada Republike Slovenije, Center Vlade RS za informatiko, Ljubljana, 2003.
 • J. Ward, J. Peppard: Strategic Planning for IS, Third edition, John Wiley & Sons, 2002.
 • M. Lankhorst et al.: Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis, Springer, Dordrecht, 2005.
 • CMMI Product Team: Capability Maturity Model Integration (CMMI) Version 1.1, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 2002.
 • IT Governance Institute: CobiT, IT Governance Institute, Rolling Meadows, 2000.
 • R.H. Sprague, B.C. McNurlin: Information Systems Management in Practice (7th edition), Prentice Hall 2005.

Internetni viri:

 

4. Obveznosti študenta

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI. Obvezna je vsaj 75% prisotnost pri organiziranem izvajanju vaj.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Ocenjevanje poteka v treh delih, in sicer ocenjevanje seminarskih nalog, pisnega in ustnega izpita.
Uspešno opravljena seminarska naloga je pogoj za opravljanje izpita. Ocena vaj je sestavljena iz ocene seminarskih nalog in sodelovanja pri vajah.
Pisni in ustni izpit se izvajata v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI.