681 Tehnologija upravljanja podatkov

681 Tehnologija upravljanja podatkov

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Matjaž Kukar

1. Namen predmeta

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti  principe in pristope za upravljanje podatkov z dveh vidikov: zunanjega, s poudarkom na primernem načrtovanju in pripravi, ter notranjega, s poudarkom na tehnologijah znotraj podatkovnih baz.  

2. Vsebina predmeta

Predavanja obsegajo dva tematska sklopa:

Eksterni vidiki obvladovanja podatkov:

 • Podatkovne baze in podatkovna skladišča
 • Načrtovanje podatkovnih baz
 1. Konceptualno, logično in fizično načrtovanje
 2. Normalizacija relacij
 3. Analiza uporabniških zahtev
 • Načrtovanje podatkovnih skladišč
 1. Namen in načrtovanje podatkovnih skladišč
 2. Zagotavljanje kvalitete shranjenih podatkov
 3. Pristopi k analizi shranjenih podatkov

Interni vidiki  obvladovanja podatkov:

 • Zagotavljanje dostopnosti in konsistentnosti podatkov
 1. Upravljanje sočasnosti dostopa do podatkovne baze
 2. Varovanje in obnavljanje podatkovne baze
 • Optimizacija in evalvacija poizvedb
 1. Načrtovanje izvajanja poizvedb
 2. Vrednotenje zahtevnosti osnovnih operacij
 3. Alternativne strategije izvajanja poizvedb
 • Upravljanje delno strukturiranih in nestrukturiranih podatkov
 1. Objektne in objektro-relacijske podatkovne baze                                 
  Delo z XML podatki
  Delo s prostorskimi podatki
  Drugi delno strukturirani podatki (tekst, zvok, slika)

3. Študijska literatura

 • T. M. Connolly, C. E. Begg: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 4. izdaja, Addison Wesley, 2004.
 • S. Sumathi, S. Esakkirajan: Fundamentals of Relational Database Management Systems, Springer, 2007
 • R. Ramakrishnan,  J. Gehrke: Database Management Systems, 3. izdaja, McGraw-Hill, 2002

4. Obveznosti študenta

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pogoj za uspešno opravljene vaje je pozitivna ocena domačih nalog. Študenti opravljajo pisni in ustni izpit, ki se izvaja v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI.