678 Pravna ureditev javne uprave

678 Pravna ureditev javne uprave

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur:75
 • Nosilec: dr. Gregor Virant

1. Namen predmeta

Cilji:

 • spoznati temelje pravne ureditve posameznih delov javne uprave in ostalih delov javnega sektorja,
 • pridobiti splošno teoretično in normativno podlago kot temelja za učinkovitejši študij ostalih, bolj specializiranih predmetov.

Kompetence:

 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi pravnega znanja na področju javne uprave,
 • sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov,
 • usposobljenost za spremljanje sprememb in novosti v pravni ureditvi področja,
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst upravne znanosti.

 

2. Vsebina predmeta

Temeljni pojmi (javno upravljanje, javni sektor, javna uprava, državna uprava, nedržavna uprava)

 • Vlada
 • Državna uprava
 • Nedržavna uprava (javno pooblastilo, privatizacija izvajanja upravnih nalog)
 • Lokalna samouprava
 • Javne službe
 • Ljudje v upravi (funkcionarji, javni uslužbenci, ostali)
 • Materialni vidik javne uprave (premoženje in financiranje)
 • Nadzor delovanja javne uprave

 

3. Študijska literatura

 • Virant, Grega (2004): Pravna ureditev javne uprave (2. ponatis), Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Vlaj, Stane (ur.) (2004): Uvod v javno upravo (2., spremenjena in dopolnjena izdaja), Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Bugarič, Bojan et.al. (2004): Komentar zakonov s področja uprave (1. natis), Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana.
 • Rabin, Jack (ur.) et. al. (2007): Handbook of public administration (3rd ed.), CRC/Taylor & Francis, Boca Raton.

4. Obveznosti študenta

Vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpit in en neobvezen kolokvij.
Kolokvij lahko prinese od 10% (če študent kolokvij piše vsaj 55%) do 20% (če študent kolokvij piše 95% ali več) k izpitni oceni.