676 Računalniške komunikacije

676 Računalniške komunikacije

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur:
 • Nosilec: dr. Tone Vidmar

1. Namen predmeta

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnove delovanja računalnških omrežij in pomembnejših protokolov. Kompetence, ki jih bo študent pridobil, so zlasti:

 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov
 • razumevanje delovanja večplastnih sistemov sodobnih komunikacij
 • sposobnost uporabe in načrtovanja omrežnih storitev
 • usposobljenost za načrtovanje omrežij in smiselno dodeljevanje omrežnih naslovov, usposobljenost za postavitev preprostega omrežja (domače omrežje),  za osnovno nastavljanje kompleksnih usmerjevalnikov in za postavitev krajevnega omrežja s stikali in brezžičnimi dostopovnimi točkami

 

2. Vsebina predmeta

 • Uvod: računalniška omrežja in internet.
 • Osnovni pojmi: plasti, protokoli, storitve, protokolarni sklad. Hrbtenica in krajevna omrežja; kje nastajajo zakasnitve.
 • Aplikacijska plast: storitve, pregled standardnih protokolov. Zasnova omrežnih aplikacij, standardni protokoli HTTP, FTP, SMTP, DNS. Delovanje e-pošte, peer-to-peer aplikacij, vtičev (socket) in uporaba storitev transportne plasti.
 • Predstavitvena in sejna plast: vsebina in storitve, primeri.
 • Transportna plast: storitve, multipleksiranje, povezavni in nepovezavni prenos (TCP in UDP), zanesljiv prenos podatkov, nadzor zasičenja (congestion control), izvedba le tega v  TCP.
 • Omrežna plast: storitve, virtualne zveze in datagramske povezave, delovanje usmerjevalnikov, naslavljanje v internetu (IP in IPv6), temelji usmerjanja.
 • Prenosni sistem - povezavna in fizična plast, krajevna omrežja (LAN): storitve, zaznavanje in odpravljanje napak, protokoli za skupinski prenosni medij,. Fizični naslovi (MAC) in preslikava v IP naslove (ARP), delovanje stikal. Ethernet, PPP, brezžična omrežja, aktualni standardi (npr. IEEE 802.11x, Bluetooth). Celularna omrežja, mobilnost. Prenos signalov, prenosni mediji, vrste modulacije.
 • Omrežna varnost, zanesljivost in zaščita, celovitost sporočil, avtentikacija, varovanje e-pošte, TCP povezav (SSL), omrežne povezave (IPSec), brezžične povezave. Požarne pregrade, IDS, IPS sistemi. Aktualni omrežni napadi in obramba pred njimi.
 • Upravljanje omrežja.

3. Študijska literatura

 • Tone Vidmar: Informacijsko komunikacijski sistem. Založba Pasadena 2002.
 • J. F. Kurose, K. W. Ross: Computer Networking, A top-down Approach Featuring Internet. 4. izdaja, Addison Wesley 2007.
 • A.S. Tanenbaum, Computer Networks, 4. izdaja, Prentice Hall PTR, 2002.
 • D. Mathews: Computer Networking - Internet Protocols in Action, Wiley 2005.

4. Obveznosti študenta

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI. Obvezno je sprotno izdelovanje domačih nalog in seminarskih nalog, kar je pogoj za pristop k izpitu.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pogoj za uspešno opravljene vaje je najmanj 60 % uspeh pri vsakem delu preverjanja znanja (kolokvij, seminarska naloga). Za uspešno opravljen teoretični del izpita štejejo pozitivno opravljene domače naloge in 60% na pisnem izpitu.