671 Osnove verjetnosti in statistike

671 Osnove verjetnosti in statistike

  • 1. stopnja
  • 1. letnik
  • 6 ECTS
  • Tip predmeta: obvezni
  • Število ur: 75
  • Nosilec: dr. Aleksandar Jurišić

1. Namen predmeta

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnovne verjetnosti in statistike.

2. Vsebina predmeta

  • Definicija verjetnosti, računanje z dogodki, pogojna verjetnost, obrazec razbitja in Bayesov obrazec, Bernullijevo zaporedje neodvisnih poskusov, Laplaceov intervalski obrazec, funkcija napake, Bernullijev zakon velikih števil;
  • Slučajne spremenljivke in vektorji, diskretne in zvezne porazdelitve, neodvisnost slučajnih spremenljivk, funkcije slučajnih spremenljivk, funkcije slučajnih vektorjev, pogojne porazdelitve, gostota zvezne pogojne porazdelitve;
  • Matematično upanje, disperzija in višji momenti, karakteristične funkcije, zaporedja slučajnih spremenljivk in slučajni procesi, limitni izreki, šibki in krepki zakon velikih števil, neenakost  Čebiševa, Centralni limitni izrek;
  • Osnovna naloga statistike, porazdelitve vzorčnih statistik, vzorčno povprečje, reprodukcijska lastnost normalne porazdelitve, hi-kvadrat porazdelitev, Studentova porazdelitev, (intervalsko) ocenjevanje   parametrov, intervali zaupanja, testiranje statističnih hipotez, analiza variance, kovariance in linearne regresije.

3. Študijska literatura

4. Obveznosti študenta

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI.
Obvezna je vsaj 75% prisotnost pri organiziranem izvajanju vaj.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pogoj za uspešno opravljene vaje je najmanj 50 % uspeh pri sprotnem preverjanju znanja (2 pisna kolokvija, za katera so pogoj uspešno opravljene domače naloge in kvizi) oziroma najmanj 50% uspeh na pisnem izpitu. Sledi ustni izpit, ki se izvaja v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI.