669 Temelji ekonomije

669 Temelji ekonomije

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Stanka Setnikar Cankar
 • Sodeluje:dr. Aleksander Aristovnik

1.Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študente z osnovnimi ekonomskimi problemi in načini njihovega reševanja,
 • predstaviti temeljne teoretične mikroekonomske in makroekonomske probleme in jih povezati z značilnostmi slovenske tržne družbe
 • seznaniti študente z soodvisnostjo gospodarstva in javnega sektorja.

Kompetence

 • razumevanje gospodarjenja v gospodarskem procesu, proizvodnji, delitvi, menjavi in potrošnji,
 • razumevanje ekonomskih problemov družbe, posameznika,
 • poznavanje zakonitosti blagovnega gospodarstva, teorije produkcije, vloge države, razdelitve ustvarjenega dogodka ter ekonomskih problemov sodobnih gospodarstev.
 • analiziranje primerov iz prakse.

2. Vsebina predmeta

 • Ekonomska znanost
 • Ekonomski problem družbe in posameznika
 • Tržni mehanizem (povpraševanje in ponudba)
 • Monopol in oligopol
 • Modeli tržne strukture v praksi in podjetništvo
 • Makroekonomija
 • Bruto domači proizvod
 • Zaposlenost in inflacija
 • Zunanjetrgovinska politika
 • Tečajna politika in plačilna bilanca
 • Denarna politika
 • Fiskalna politika

3. Študijska literatura

 • Setnikar-Cankar Stanka, Hrovatin Nevenka: Temelji ekonomije, FU, Ljubljana, 2007.
 • Aristovnik Aleksander et al.: Temelji ekonomije - vprašanja in primeri z rešitvami, FU, Ljubljana, 2007, 175 str.
 • Prašnikar Janez, Domadenik Polona: Mikroekonomija. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2007, 372 str.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Economics. McGraw-Hill, New York, 2005, 776 str.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit je v pisni obliki in po potrebi tudi ustno.

Študenti lahko pišejo kolokvij, ki se pri 60 % uspešnosti upošteva pri končni oceni.