839 Ustavnopravna kriza Evropske unije

839 Ustavnopravna kriza evropske unije

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Kuhelj Alenka

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji predmeta:Poznavanje razlogov in razvoja krize EU;

 • Poznavanje krize EU v ustavnem kontekstu;
 • Poznavanje odgovorov na krizo EU
 • Poznavanje trenutne politične in socialne situacije v EU

Predmetno specifične kompetence so naslednje:

 • Krizo EU;   
 • Odgovore na krizo EU;
 • Vzporednico med krizo EU in krizo ustavnosti;
 • Vpliv krize EU na ustavne pravice;
 • Pridobitev sposobnosti za kritično analizo trenutnih političnih, družbenih in ustavnih razmer v EU.

2. Vsebina predmeta

 • Razlogi in razvoj krize EU;
 • Ali je EU kriza hkrati tudi kriza ustavnosti?;
 • Odgovori na krizo EU (EU in države članice);
 • Politična in socialna dimenzija krize EU;
 • Družbene vrednote in spoštovanje pravic v času krize EU;
 • Demokracija in transparentnost v času  krize EU.

3. Temeljna literatura in viri

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent bo pridobil poglobljeno znanje o vplivu krize EU na ustavne pravice in vplivu krize ustavnosti na krizo EU (soodvisnost). Razumel bo posledice kriz na različnih področjih EU.

5. Metode poučevanja in učenja

Metoda poučevanja so predvidena predavanja, projektno delo oziroma individualne naloge ter vaje. Od študentov se zahteva vnaprejšnja pripravljenost na predavanjih in vajah po vnaprej določeni študijski literaturi.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Izpit (100 %)