835 Načrtovanje razvoja in presoja učinkov javnih politik

835 Načrtovanje razvoja in presoja učinkov javnih politik

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Stanka Setnikar Cankar in dr. Mitja Durnik

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • kritično razmišljanje in analitično reševanje kompleksnejših problemov s področja razvojnih politik
 • razumevanje pomena javne uprave v načrtovanju razvojnih javnih politik
 • pridobitev širokega nabora znanj za načrtovanje prihodnjega razvoja v skupnosti ali na nivoju države

Kompetence

 • uporaba pridobljenih znanj za reševanje praktičnih problemov v skupnosti
 • razumevanje različnosti med konvencionalnimi pristopi za reševanje gospodarskih vprašanj ter pristopi, ki se uporabljajo za revitalizacijo manj razvitih skupnosti
 • razumevanje in uporaba naprednejših metod in tehnik analize politik in pristopov k razvoju

2. Vsebina predmeta

 • Konvencionalni pristopi k razvojnim politikam
 • Heterodoksni odgovor
 • Naloge javne uprave v razvojnih politikah
 • Štiri generacije vrednotenja javnih politik
 • Modeli vrednotenja javnih politik
 • Metodološki pristopi k vrednotenju javnih politik
 • (Ne)uspešnost kombiniranih metod?
 • Alternativni modeli razvoja
 • Model »CED« v Kanadi
 • Socialna ekonomija v Quebecu
 • Baskovski čudež: »Mondragon«
 • Možnost uveljavljanja alternativne razvojne politike v Sloveniji
 • Socialna ekonomija in socialno podjetništvo
 • Študij primera A: Možnosti razvojnih politik v zdravstvu
 • Študij primera B: Možnosti novih razvojnih politik v izobraževanju
 • Študij primera C: Možnosti novih razvojnih politik v lokalni skupnosti
 • Študij primera D: reševanje problematike razvoja marginalnih skupin

3. Temeljna literatura in viri

 • Downing, Rupert. 2012. Canadian Public Policy and Social Economy. Victoria, B.C. : Univeristy of Victoria (str. 111-155).
 • Demoustier, Danièle in Chaves, Rafael. 2013. The Emergence of the Social Economy in Public Policies : An International Analysis. Bruxelles: Peter Lang AG (str. 57-73).
 • Vintar, Mirko, Aleksander Aristovnik inLjupčo Todorovski (ur.). 2013. Sodobni pristopi, metrike in kazalniki za spremljanje in vrednotenje javnih politik. Ljubljana: Fakulteta za upravo (str. 43-62).
 • Kustec, Lipicer Simona. 2009. Vrednotenje javnih politik. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (115-154).
 • CANKAR, Franc, SETNIKAR-CANKAR, Stanka, DEUTSCH, Tomi. Razvoj družbe in nove prakse učenja. V: CANKAR, Franc (ur.), DEUTSCH, Tomi (ur.). Mladi, šola in izzivi prihodnosti : razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti kot sestavin podjetniške naravnanosti in spretnosti v osnovni šoli. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2015, str. [9]-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 2422396]
 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka, PETKOVŠEK, Veronika. Konsolidacija javnih financ v Sloveniji in v izbranih državah in pomen predhodne presoje učinkov ukrepov. V: ARISTOVNIK, Aleksander (ur.). Slovenski javni sektor na razpotju strateških sprememb : zbornik prispevkov. V Ljubljani: Fakulteta za upravo, 2015, ilustr. [COBISS.SI-ID 4670638]
 • Mrak, Mojmir, Robert Bauchmueller & Paul McClure, 2013, Fiscal Impact Assessment of Structural Reforms, Case Studies on South East Europe, Center of Excellence in Finance, Ljubljana (str. 177-204).

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: študentje bodo spoznali sodobne trende v načrtovanju razvoja družbe in vpliv različnih politik za dosego začrtane strategije in ciljev. S pomočjo študija primerov bodo lahko osvojili poznavanje posebnosti področij in primerjali izkušnje v Sloveniji in tujini.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja;
 • vaje;
 • e-učenje;
 • uporaba elektronsko-komunikacijskih orodij za praktično reševanje problemov;
 • ekskurzije (obisk institucij na ravni);   
 • seminarska naloga;
 • skupinska predstavitev;
 • problemsko orientiran študij

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni izpit (50 %)
 • naloge in aktivno sodelovanje (20 %)
 • seminarska naloga (30 %).