828 Družbena odgovornost

828 Družbena odgovornost

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Nina Tomaževič

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študentje spoznajo in razumejo pojmovanja organizacije in združbe, razlikujejo med pojmi upravljanje, ravnanje, in vodenje ter poznajo razlike med uspešnostjo in učinkovitostjo,
 • študentje pridobijo podrobna znanja s področja družbene odgovornosti – spoznajo pojem udeleženci, ter spoznajo in razumejo področje družbene odgovornosti, – njen zgodovinski razvoj in opredelitev, mnenja v prid in proti družbeni odgovornosti, področje poročanja o družbeni odgovornosti ter družbeno odgovornost v javni upravi,
 • na podlagi teoretičnih izhodišč in študij etičnih dilem študentje spoznajo in razumejo poslovno etiko ter njeno povezavo s pravom, moralo in trajnostnim razvojem,
 • študentje odkrijejo utemeljene opredelitve pojmov s področja odličnosti ter sovpadanje tega pojma z družbeno odgovornostjo. Podrobneje spoznajo področje odličnosti ter model odličnosti za javno upravo,
 • študentje samostojno rešijo naloge s primeri s področja družbene odgovornosti in poslovne etike ter jih predstavijo.

Kompetence:

 • študentje bodo pridobili sposobnost povezovanja in prenašanja pridobljenih znanj s področja managementa,   družbene odgovornosti in odličnosti v prakso,
 • študentje bodo sposobni prepoznati in analizirati probleme v praksi na področju  poslovnih ved,
 • študentje bodo sposobni razložiti in primerjati dogajanja na področju managementa, družbene odgovornosti in odličnosti,
 • sposobni bodo oblikovanja predlogov za reševanje problemov in njihove interpretacije v upravni praksi,
 • sposobni bodo razumeti prakso s področja družbene odgovornosti v slovenskem in evropskem kontekstu,
 • razvili bodo sposobnost zbiranja informacij ter sposobnost uporabe pridobljenih informacij ter sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja v zbornem oz. knjižnem slovenskem jeziku,
 • razvili bodo sposobnost spoštovanja etičnih načel in zavezanost

2. Vsebina predmeta

1. Osnovni pojmi in opredelitve s področja ravnanja (ang. managementa)

 • organizacija in združba
 • upravljanje, ravnanje,  vodenje
 • uspešnost in učinkovitost

2. Družbena odgovornost

 • udeleženci (ang. stakeholders)
 • zgodovinski razvoj družbene odgovornosti
 • opredelitev družbene odgovornosti
 • mnenja v prid in proti družbeni odgovornosti
 • prihodnji razvoj družbene odgovornosti
 • poročanje o družbeni odgovornosti
 • družbena odgovornost v javni upravi

3. Poslovna etika

 • opredelitev poslovne etike
 • poslovna etika in pravo, poslovna etika in morala
 • globalizacija in trajnostni razvoj

4. Družbena odgovornost kot temeljno načelo odličnosti poslovanja

 • kakovost, odličnost, inovativnost
 • orodja in nagrade odličnosti
 • model odličnosti za javno upravo

3. Temeljna literatura in viri

 • TOMAŽEVIČ, Nina: Družbena odgovornost in odličnost javne uprave. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2011. 319 str.
 • CRANE, Andrew, MATTEN, Dirk: Business Ethics. Oxford University Press, Oxford, 2015, izbrana poglavja.
 • primeri družbeno (ne)odgovornega ravnanja in etične dileme - v e-učilnici.
 • članki v e-učilnici in na predavanjih.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje managementa, družbene odgovornosti in odličnosti, poslovne etike in trajnostnega razvoja. Sposobnost reševanja študijskih problemov in uporabe znanja v praksi, sposobnost pridobivanja in uporabe informacij s sodobno informacijsko- komunikacijsko tehnologijo.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja, individualno in skupinsko reševanje nalog, članki, filmi, e-učenje.

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit (60 %)
 • seminarsko delo (40 %)