821 Poslovna komunikacija v nemškem jeziku

821 Poslovna komunikacija v nemškem jeziku

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: Margit Horvath

 

1. Cilji in kompetence

Študent  zna:

 • nagovoriti tuje poslovne partnerje v skladu s pravili poslovnega bontona v nemško govorečem prostoru
 • voditi neformalen klepet v nemščini 
 • ravnati po protokolu sprejemanja gostov v poslovnih situacijah
 • predstaviti podjetje,  oddelke, delovno področje in pristojnosti
 • oblikovati e-pošto (vabilo, opravičilo, rezervacijo, ipd.)
 • voditi osnovno konverzacijo po telefonu v različnih poslovnih situacijah
 • pripraviti predstavitev podjejta in odgovarjati na vprašanja publike
 • pripraviti povpraševanje, ponudbo in naročilo
 • pravilno komunicirati pri reševanju reklamacije

Kompetence: 
Študent je sposoben:

 • uporabiti osnove  poslovnega jezika pri komunikaciji v različnih vsakdanjih poslovnih situacijah
 • razumeti brana  in slišana besedila  poslovnega jezika na osnovni in srednje zahtevni ravni
 • sestaviti pisna sporočila v poslovnem jeziku na osnovni in srednje zahtevni
 • uporabiti ustrezno besedišče pri telefoniranju na osnovni in srednje zahtevni ravni
 • uporabljati  spletne vire za vseživljenjsko učenje nemščine

2. Vsebina predmeta

 • Prvi posl. stik, predstavitve, pravila obnašanja v poslovnih situacijah v nemško-govorečih deželah
 • Sprejem posl. partnerja (pogostitev, ponujanje pomoči in posredovanje informacij)
 • Predstavitev podjetja (delovnih nalog in pristojnosti, navadnega delovnika)
 • Vabilo na obisk podjetja (posl. kosilo) – sprejem, odklonitev vabila
 • Telefoniranje in posl. korespondenca (sestanki – dogovor,  sprememba in odpoved)
 • Obisk sejma (na službeni poti)
 • Povpraševanje, ponudba, naročilo
 • Reševanje reklamacij

3. Temeljna literatura in viri

a) Obvezna literatura in viri (Typical textbooks and readings):

 • Margit Horvath, Poslovna komunikacija v nemščini, 2012/2013, 100 str., (študijsko gradivo)
 • dvojezični spletni slovar: na www.pons.si
 • enojezični spletni slovar: DWDS: https://www.dwds.de/wb/Verwaltung

b) Dodatna literatura in viri:

 • tuji spletni viri in izbrani članki/video prispevki za pisne komentarje in ustne predstavitve
 • Online Grammatikübungen und -erklärungen: https://www.grammatiktraining.de/uebungen.html

4. Predvideni študijski rezultati

Študent utrdi osnovno znanje splošnega nemškega jezika in pridobi osnovno terminologijo s področja poslovnega jezika.

5. Metode poučevanja in učenja

 • vaje (priprava na vaje)
 • e-učenje (naloge v Moodlu)
 • predstavitev in pisno poročilo
 • igranje vlog

6. Načini ocenjevanja

 • naloge in aktivno sodelovanje (15 %)
 • predstavitev in pisno poročilo (15 %)
 • test (10 %)
 • pisni izpit (60 %)
 • ustni zagovor (po presoji učitelja)