709 Priprava in izvedba projekta za črpanje EU sredstev

709 Priprava in izvedba projekta za črpanje EU sredstev

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent razume delovanje finančnih spodbud EU v razmerju do držav članic
 • študent razume vlogo EU sredstev in namen sofinanciranja projektov na nacionalni in regionalni ravni
 • študent razume implementacijo EU sredstev v konkretne projekte na nacionalni ravni ter jih zna povezovati z vsebino drugih predmetov
 • študent identificira vire EU (so)financiranja
 • študent razloči posamezne stopnje priprave in izvedbe EU projekta

Kompetence:

 • študent bo sposoben prepoznati razloge za EU sofinanciranje nacionalnih in regionalnih projektov
 • študent razume organizacijo in funkcioniranjem različnih skladov EU ter z njimi povezane finančne možnosti za sofinanciranje projektov in programov držav članic EU
 • študent se usposobi za sodelovanje pri pripravi in izvedbi EU projekta
 • študent razume primere iz področja črpanja EU sredstev

2. Vsebina predmeta

 • Finančni okvir EU (preteklost, sedanjost in prihodnost) in Slovenija
 • Izhodišča kohezijske politike EU in Slovenije
 • Prepoznavanje možnosti za črpanje sredstev
 • Razumevanje finančnih smernic države in Evropske unije
 • Centralizirani in decentralizirani viri finančnih sredstev EU
 • Strukturni/Kohezijski sklad(i) in drugi finančni instrumenti EU
 • Možnosti pridobivanja partnerjev za evropske projekte
 • Identifikacija in priprava projektne ideje za prijavo na razpis
 • Finančna konstrukcija projekta
 • Izvedba projekta, (so)financiranega s strani EU sredstev
 • Temeljne težave in napake pri prijavi in izvedbi projekta, (so)financiranega s strani EU sredstev
 • Študije primerov iz Slovenije in EU

3. Temeljna literatura in viri

 • Stare, Aljaž (2012). Projektni management: teorija in praksa. Ljubljana: Agencja Poti, (1. in 2. poglavje). 50 str.
 • Verhovnik J., et al.: Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU. Maribor: Založba Forma Media, 2005. 85 str.
 • Priročnik za prijavitelje projektov na področju Evropskega socialnega sklada, SVLR: Ljubljana, 2009. 90 str.
 • New Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research and Innovation. Brussels: European Commission, 2011. 130 str.
 • Revizijsko poročilo: Sistem izvajanja evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Računsko sodišče RS, 2012. 55 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je sposoben razumeti in zaznati projektne potenciale in možnosti njihovega (so)financiranja s strani EU, povezovanja z metodami in rešitvami projektnega menedžmenta ter kritičnega pogleda in analiziranja odprtih vprašanj pri sami izvedbi EU (so)financiranega projekta.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarska naloga
 • študija primera
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • seminarska naloga (40 %)
 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)