696 Metodološki praktikum

696 Metodološki praktikum

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Janez Stare

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • preizkusi različne metode in tehnike dela na učenja
 • poišče ključne elemente sloga lastnega dela
 • poišče podobnosti in razlike metod in tehnik strokovnega in znanstveno raziskovalnega dela
 • uporabi različne metode ustvarjalnega sodelovanja
 • izbere primeren pristop pri pisanju strokovnih del.

Kompetence:

 • zmožnost izbire najprimernejše metode izobraževanja in učenja
 • razumevanje metod in tehnik, ki vplivajo na oblikovanje sloga lastnega dela
 • sposobnost izbire ter uporabe metod in tehnik raziskovanja
 • zmožnost raziskovanja in skupnega ustvarjanja
 • zmožnost pisanja strokovnih del.

2. Vsebina predmeta

 • Aktivno sodelovanje v izobraževalnem procesu
 • Oblikovanje sloga lastnega dela
 • Metode v strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu
 • Metode in tehnike ustvarjalnega sodelovanja
 • Pisanje strokovnih del

3. Temeljna literatura in viri

 • Ivanko, Š.: Upravni praktikum I. (elektronski vir), Metodološki seminar o dejavnem in ustvarjalnem sodelovanju pri strokovnem in znanstvenem delu). Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2007, III. dopolnjena in razširjena izdaja. 137 strani.
 • Babbiie. E. R.: The Practice of Social Research. New York, 1998. Izbrana poglavja 50 strani.
 • Cooper R. Donald & Schindler S. Pamela. Business Research Methods – Six Edition, Irwin McGraw-Hill, New York, 1998. Izbrana poglavja 50 strani.
 • Dimovski, Penger in Škerlavaj: Metode raziskovalnega dela. Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2002. Izbrana poglavja 50 strani.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent pozna metode in tehnike poučevanja, učenja, raziskovanja ter skupnega ustvarjanja. Sposoben je klasifikacije navedenih metod in tehnik ter njihove najprimernejše izbire. Na osnovi pridobljenega znanja pozna gradnike, pravila in tehnike pisanja strokovnih del ter ga tudi izoblikovati.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminar
 • seminarsko delo
 • (skupinska) predstavitev
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit in/ali ustni izpit (pogoj: pozitivna ocena izpita) (60 %)
 • Aktivno sodelovanje (samostojno in/ali skupinsko delo, e-učenje, test, esej), seminarsko delo (seminarska naloga, projektno delo, zagovor seminarskega dela) (40 %)

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka, za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).