665 Informacijski sistemi v upravi

665 Informacijski sistemi v upravi

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Mirko Vintar

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent razume pomen in vlogo informacijskih sistemov v upravi za uspešnost delovanja javnega sektorja
 • študent spozna normativno ureditev elektronskega poslovanja uprave
 • študent razlikuje med temeljnimi koncepti, načeli in rešitvami pri razvoju elektronskega poslovanja v javnem sektorju
 • študent razume funkcije in delovanje ključnih informacijskih sistemov v upravi

Kompetence:

 • usposobljenost za povezovanje in uporabo pridobljenih interdisciplinarnih znanj s področja informacijskih sistemov v upravi pri nadaljnjem razvoju in modernizaciji upravnega poslovanja
 • usposobljenost za učinkovitejšo uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije kot temeljne platforme za delovanje uprave in njenega uspešnejšega vključevanja v upravno poslovanje
 • usposobljenost za identifikacijo problemov, kritično analizo, sintezo in oblikovanje predlogov  boljših informacijskih rešitev v upravi
 • usposobljenost za ovrednotenje funkcionalnosti,  organiziranosti ter načinov uporabe karakterističnih informacijskih sistemov v upravi

 

2. Vsebina predmeta

 • Pregled razvoja informatizacije uprave v Sloveniji in svetu
 • Teoretična izhodišča razvoja informacijskih sistemov v upravi
 • Informacijski pogled na upravo
 • Temeljni koncepti razvoja e-uprave
 • Značilnosti elektronskega poslovanja uprave in e-uprava
 • Normativna ureditev elektronskega poslovanja uprave
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Dostop do informacij javnega značaja v pogojih elektronskega poslovanja
 • Javni elektronski portali
 • Razvoj portalov življenjskih situacij
 • Izbrani informacijski sistemi in registri
 • Informacijske rešitve za upravljanje z dokumentarnih gradivom v upravi

3. Temeljna literatura in viri

 • VINTAR, Mirko (2010). Informacijski sistemi v upravi, študijsko gradivo. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • VINTAR, Mirko, GRAD, Janez (ur.) (2004). E-uprava: izbrane razvojne perspektive, izbrana poglavja. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Zborniki posvetovanj INDO (Informatika v državnih organih).
 • Zborniki posvetovanj Informatika v javni upravi.
 • Predpisi s področja elektronskega poslovanja uprave, varovanja osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja (Slovenija, EU).
 • Direktive EU (interoperabilnostni okvir).
 • Nacionalni interoperabilnostni okvir.
 • PAVLIHA, M., JERMAN-BLAŽIČ, B. (2002): Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) : s komentarjem (izbrana poglavja, 80 str.).  GV založba, Ljubljana.
 • PLIČANČIČ, S. (2005): Komentar Zakona o dostopu do informacij javnega značaja : s pravom EU in primerjalnopravno prakso (izbrana poglavja, 80 str.), Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana.
 • PIRC MUSAR, Nataša, BIEN KARLOVŠEK, Sonja, PETRIČ, Aleš, PRELESNIK, Mojca, KOTNIK ŠUMAH, Kristina (2006). Vse o dostopu do informacij javnega značaja za prosilce in organe zavezance : pojasnila, navodila in opisi postopkov ter zakonodajnih sprememb v priročniku (izbrana poglavja, 80 str.) Forum, Maribor.

4. Predvideni študijski rezultati

 • študent obvlada temeljne principe, načela in usmeritve na področju razvoja informacijskih sistemov v upravi
 • študent pozna pomen in vlogo informacijskih sistemov za poslovanje uprave
 • študent pozna delovanje izbranih karakterističnih informacijskih sistemov v upravi

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarska naloga
 • skupinska predstavitev 

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni in/ali ustni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema) (55 %)
 • Seminarska naloga  (45 %)